Zamyslenie na deň 6.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 20,1-17

1 V siedmom roku, v piatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. 2 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: 3 Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali – znie výrok Hospodina, Pána. 4 Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče? Oznám im ohavnosti ich otcov 5 a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som: Ja som Hospodin, váš Boh! 6 V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. 7 Riekol som im: Každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin, váš Boh. 8 Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti nim v Egypte. 9 Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvätené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. 10 A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, 11 vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. 12 Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi mnou a nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posväcujem. 13 Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť; i moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesväcovali. Vtedy som povedal, že si vylejem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. 14 Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvätené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. 15 Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti nim na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, 16 pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesväcovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. 17 Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti.


Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! 3. Božie prikázanie malo byť znamením medzi Hospodinom a Božím vyvoleným ľudom (v. 20). Správne zasvätenie dňa odpočinku je veľkým Božím darom pre človeka aj ľudstvo. Po celotýždňovej namáhavej práci potrebujeme nutne odpočinok na načerpanie nových síl. Ale ľudia dokážu pokaziť aj to najlepšie. Prorok Ezechiel vytýka starším Izraela v babylonskom zajatí: „Dom Izraela zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť; i moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesväcovali“ (v. 13). Robili tak už na púšti, v zasľúbenej zemi i v čase deportácie. V dobe Pána Ježiša zákonníci zase sviatočný deň zdeformovali mnohými nezmyselnými zákazmi, čím sa stával pre ľudí bremenom. – – Ako môžeme sviatočný deň prežiť požehnane? Vo všedné dni sme zamestnaní prácou a starosťami o časný život. Sviatočný deň usmerňuje náš pohľad k Pánu Bohu. Upozorňuje nás: „Človeče, Pán Boh Ti dal aj dušu, máš aj na ňu pamätať!“ Úpadok mnohých našich cirkevných zborov súvisí so znesväcovaním sviatočného dňa. Rodičia, pozývajte aj svoje dietky na služby Božie! Má to pre ne aj pre zbor veľký význam. Keď ide rodina do kostola, vydáva veľké svedectvo a vyznáva: Sme veriaci, opierame sa o Pána Boha. Keď nejdeš bez príčiny, zapieraš a hrešíš. V takýto deň pamätajme aj na osamelých a chorých.
Autor: Rastislav Hvožďara
Pieseň: ES 213


Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Žalm 145,3

V Kristovi prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Kolosenským 2,9-10


Rímskym 12,17-21 :: MODLÍME SA ZA: Štítnik (Ge)