Zamyslenie na deň 5.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,1-12

1 Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. 2 Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? 3 Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom. 4 My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na to na oči 7 a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. 8 Tu susedia a tí, ktorí ho predtým videli žobrať, povedali: Či to nie je ten, čo sedával a žobral? 9 Jedni hovorili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, ale sa mu podobá. On však povedal: Áno, ja som to! 10 Povedali mu: Akože sa ti otvorili oči? 11 Odpovedal: Človek menom Ježiš spravil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Išiel som teda, a keď som sa umyl, videl som. 12 A spýtali sa ho: Kde je onen? Povedal: Neviem!


Čo môžem urobiť ja? Keď sa narodí dieťa so závažnými zdravotnými problémami alebo niekto ochorie alebo sa stane nejaká tragédia, ľudia sa pýtajú: Kto je vinný? Kde sa stala chyba? Kto zhrešil? Prečo prišiel tento trest? Za touto otázkou je skrytý predpoklad, že zlé veci sú trestom a dobré životné okolnosti sú odmenou za dobrý život. Pán Boh je predstavovaný ako Sudca, ktorý prísne posudzuje všetko, čo robíme a na základe toho nás trestá alebo odmeňuje. Podobne zmýšľali aj Jóbovi priatelia, ktorí sa snažili Jóba presvedčiť, že určite urobil niečo zlé, za čo ho Pán Boh trestá. No Pán Boh na konci jeho priateľom hovorí, že o Ňom hovorili nesprávne a Jób rozmýšľal správne. Zlé veci sa dejú aj dobrým ľuďom a zlí ľudia môžu mať, naopak, zdanlivo skvelý život (Žalm 73). Odpoveď Pána Ježiša nám ponúka iný pohľad na ťažké situácie v živote. Pán Ježiš hovorí učeníkom aj nám: „My máme konať skutky Toho, ktorý Ho poslal, dokiaľ je deň.“ Nemáme rozmýšľať o tom, kto je vinný, ale čo môžem v tejto situácii urobiť ja. Je to príležitosť konať skutky Božie: plakať s plačúcimi, pomáhať niesť bremená druhých, povzbudzovať vo viere, potešovať a posilňovať slabých, preukazovať milosrdenstvo a dobrotivosť, „aby ľudia videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5,16).

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že aj v ťažkých životných situáciách sme v Tvojich milostivých rukách a s Tvojou pomocou môžeme konať skutky, ktoré si nám pripravil! Amen.
Pieseň: ES 636
Autor: Anna Linkeschová


So svojím Bohom preskočím aj múr. Žalm 18,30

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2.Timotejovi 1,7


Lukáš 22,14-20 •  Modlíme sa za: Ozdín (NoS)