Zamyslenie na deň 5.12.2022

Izaiáš 8,1-15

1 Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť – náhly lup! 2 A vezmi si vierohodných svedkov: kňaza Uriju a Zachariáša, syna Jeberechijovho. 3 Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno: Rýchla korisť – náhly lup! 4 Lebo skôr, ako chlapec bude vedieť volať: Otec môj, matka moja! ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskym kráľom. 5 Hospodin mi ďalej hovoril: 6 Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šilóachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaljovho, 7 preto, hľa, Pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrskeho kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy. 8 Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa; dosiahne až po hrdlo a rozpätie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny, Immanuel! 9 Spolčujte sa, národy, ale deste sa, a načúvajte, všetky diaľavy zeme! Strojte sa len, ale deste sa; strojte sa len, ale deste sa! 10 Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. 11 Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa Jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu: 12 Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním! Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa! 13 Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je On vaším postrachom a ľakom. 14 On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. 15 Mnohí sa potknú oň, padnú a roztrieštia sa, zamotajú sa a chytia.


Dobre je človeku, keď v jeho vlasti a vôkol neho pokoj a hojnosť táborí. Teší sa, Bohu ďakuje. Po čase blaho zovšednie – chce viac… Studnička vďaky vysychá a Boh sa stáva príťažou. Beda! Do ľudského srdca sa nasťahoval mocný nepriateľ: Satan, ničiteľ. Všetko dobré nivočí! Siaha i na Boží poriadok! Márne by sme už hľadali pokoj – ten Boží, nevýslovne nádherný a vzácny dar! Vyhnali sme Ho z našich príbytkov, lebo pre padlého človeka je príťažlivé imanie, sláva a túžba vládnuť bez Boha… A nevie, on biedny, že sú to nástroje satana a „blízko sú tiene podsvetia“… (Ez 16). Len pár Božích kvietkov, napriek výsmechu a prenasledovaniu Pána miluje, oslavuje a hynúcim ponúka dobrú zvesť, no neraz márne… Pán Boh pozná žiadostivé ľudské srdce. S úmyslom lásky, aby človeku dal šancu žiť, mu blahobyt berie. Nič netušiaci ľudia sa jedného dňa budia do iného sveta. Začína sa šíriť strach, panika, choroby, smrť, ale i rebélia a zloba. A nejeden z nás precitá v zúfalstve: „Bože, kde si?!“ To vzácna milosť Božia sa skláňa k nemu, aby hľadal stratené Božie srdce a pokoril sa pred Jeho svätou vôľou… Vďaka a chvála Ti, Pane dobrotivý!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si úžasný! Odpusť, že mi niekedy zovšednievaš a srdcom sa Ti vzďaľujem! Prosím Ťa, pripomínaj sa mi a daj mi srdce ochotné nasledovať Ťa! Amen.
Pieseň: ES 543
Autor: Danka Zubčáková


Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si môj Boh. Kiež ma Tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Žalm 143,10

No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Galaťanom 5,22-23


Izaiáš 25,1-8 •  Modlíme sa za: Vlachovo (GeS)