Zamyslenie na deň 6.12.2022

Izaiáš 8,16-23

16 Zviazať mám svedectvo, zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi, 17 a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v Neho. 18 Ajhľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. 19 Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? 20 K učeniu a svedectvu! Naozaj, nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. 21 Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekľaje svojho kráľa i Boha; obráti sa hore, 22 potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero; bude vrhnutý do hustej temravy. 23 Lebo neostane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti ku cti privedie prímorskú cestu, Zajordánsko a pohanskú Galileu.


Pán Boh hodil ľudstvu záchranné lano v podobe nesmiernej pliagy. Celý svet sa ocitol v súžení. Človek totiž musí padnúť, aby sa chcel dať zachrániť… Vďaka Bohu za Jeho lásku k nám! Za Jeho túžbu, aby nikto nezahynul, ale mal život večný! Ak sa však Bohu úplne neodovzdáme, budeme stále ohrození. Diabol sa nás nevzdá. Túži nás zničiť, roztrhať. Nemá to s nami ťažké. My sami mu totiž otvárame dvere – našou neposlušnosťou. Lebo radšej, než Boha máme seba – svoje pohodlie, záujmy. Pán Ježiš varoval: „Ak Ma niekto miluje, bude zachovávať Moje slovo a Môj Otec bude ho milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho“ (Jn 14,23). Viera sa nerodí, nerastie iba konaním skutkov a chodením do kostola. Rodí sa v poslušnosti Bohu! Hľa, koľká láska – Ježiš to s nami nevzdal: „Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zdarma vody života!“ (Zj 22,17). Milovaní! Čiňme pokánie! Neotáľajme ani chvíľu! Pán Ježiš prichádza po Svoju nevestu. I po teba, ak po tom túžiš. Vezmi svoju lampu a naplň ju olejom doplna! A bdej! Maranatha, Pane Ježišu! Čakáme na Teba! Sláva Tebe, Bože náš!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za Tvoje záchranné lano, aj keď je nepríjemné! Odpusť, že ho niekedy odmietam a neposilňujem svoju vieru. Prosím Ťa, konaj v mojom živote a oživuj môjho ducha. Nech Ti čo najlepšie rozumiem a ochotne prijímam všetko, čo mi dávaš, lebo Ty si dobrý! Amen.
Pieseň: ES 463
Autor: Danka Zubčáková


Nebude viac počuť o násilí v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou. Izaiáš 60,18

Podľa Jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. 2.Petrov 3,13


Zjavenie Jána 2,1-7 •  Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (ŠZS)