Zamyslenie na deň 4.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 8,16-23

16 Zviazať mám svedectvo, zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi, 17 a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v Neho. 18 Ajhľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. 19 Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? 20 K učeniu a svedectvu! Naozaj, nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. 21 Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekľaje svojho kráľa i Boha; obráti sa hore, 22 potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero; bude vrhnutý do hustej temravy. 23 Lebo neostane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti ku cti privedie prímorskú cestu, Zajordánsko a pohanskú Galileu.


Je ticho?! Niekedy sa nám zdá, že sme obklopení vákuom – aj zo strany nášho Boha. Potrebujeme odpovede, avšak tie neprichádzajú. Možno chodíme do spoločenstiev, no ani tam nikto na naše otázky neodpovedá. A keď sa spýtame priamo – tak počúvame len frázy, ktoré nám nestačia. Dokonca sa nám zdá, že ani naše modlitby nie sú vypočuté. Je okolo nás ticho – ticho v našom vnútri, ticho vo vzťahu s Bohom. Mnohí to vzdali a začali hľadať odpovede inde. Dali prednosť horoskopom, veštbám, kartám, snárom. No odpovede aj tak neboli dostačujúce. Niektorí si na základe prečítaných horoskopov alebo „predpovedí“ povedia: „Veď to je ako o mne“ alebo: „To sa mi skutočne stalo.“ Áno, všetci zažívame stav, keď hneď nenachádzame odpoveď na našu situáciu, keď sa nám zdá, že Boh neodpovedá. Ale týmto prechádzali aj mnohí pred nami. Aj Boží proroci a svedkovia viery z Písma by vyznali, že Boh nie vždy odpovedá okamžite. A preto nebuďme ustarostení, keď je ticho, ale spoliehajme sa na nášho Boha, ktorý nám určite nájde východisko z čohokoľvek. Nepúšťajme do nášho života povery, horoskopy…, ale poddajme sa vo viere pod mocnú Božiu ruku! To ticho má svoj význam, buduje našu vieru!
Autor: Ondrej a Michaela Šoltésovci
Pieseň: ES 302


Obráťte sa a budete žiť! Ezechiel 18,32

Oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. Efezským 4,24


Židom 10,32-39 :: Modlíme sa za: Pliešovce (Ho)