Zamyslenie na deň 5.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 9,1-6

1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. 3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. 4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. 5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.


Môj Radca, Boh, Otec i Darca pokoja. Po výstrahách a napomenutiach čítame v proroctve Izaiáša slová radostnej nádeje. Adresované sú krajine na severe Izraela, čo bola vlastne oblasť Galiley. Toto slovo cituje aj evanjelista Matúš (4,14-16), keď zvestuje, že práve tam začal Pán Ježiš Svoje účinkovanie. Teda proroctvo sa už naplnilo. Boh poslal Svoj dar (veľké svetlo) bez toho, aby obyvatelia žijúci na tomto území sa o to nejakým spôsobom pričinili. Boh sa zmiloval, dal. Tam, kde sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť (R 5,20). – – Verše 5 až 6 zvykneme citovať najmä na Vianoce. Dobre si všimnime tituly, ktoré boli dané narodenému dieťaťu: „Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Je to nelogické. Ako môže byť dieťa Bohom a napĺňať všetky úlohy, ktoré opisujú tieto tituly? Náš Boh však presahuje všetky naše predstavy. My Ho nedokážeme obsiahnuť. Jeho myšlienky a zámery nekonečne prevyšujú naše predstavy (Iz 55,8-9). V Ježišovi Kristovi sa sklonil nielen k obyvateľom Galiley v čase Svojho poníženia, ale aj k nám. Aj dnes chce byť mojím Radcom, Bohom, Otcom a Darcom pokoja. Možno ešte nevidím okolo seba „Jeho vládu a nastolenie pokoja“ ani Jeho víťazstvo nad naším fyzickým zrakom. Nič to nemení na tom, že proroctvo sa naplnilo a nebude dlho trvať, kým bude všetko podrobené pod Jeho vládu. Nech i toto proroctvo je Božou silou pre mňa i pre teba!
Autor: Ľubomír Ďuračka ml.
Pieseň: ES 25


Hospodin je tvojím ochrancom, Hospodin ti je clonou po pravici; slnko ťa vo dne neraní úpalom ani mesiac v noci. Žalm 121,5-6

Ježiš Kristus vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 1.Korintským 1,8


Kolosenským 1,9-14 :: Modlíme sa za: Podlužany (Po)