Zamyslenie na deň 3.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 8,1-15

1 Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť – náhly lup! 2 A vezmi si vierohodných svedkov: kňaza Uriju a Zachariáša, syna Jeberechijovho. 3 Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno: Rýchla korisť – náhly lup! 4 Lebo skôr, ako chlapec bude vedieť volať: Otec môj, matka moja! ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskym kráľom. 5 Hospodin mi ďalej hovoril: 6 Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šilóachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaljovho, 7 preto, hľa, Pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrskeho kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy. 8 Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa; dosiahne až po hrdlo a rozpätie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny, Immanuel! 9 Spolčujte sa, národy, ale deste sa, a načúvajte, všetky diaľavy zeme! Strojte sa len, ale deste sa; strojte sa len, ale deste sa! 10 Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. 11 Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa Jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu: 12 Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním! Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa! 13 Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je On vaším postrachom a ľakom. 14 On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.15 Mnohí sa potknú oň, padnú a roztrieštia sa, zamotajú sa a chytia.


Treba sa Boha báť? Ľudia nám často hovoria o rôznych fóbiách. O tom, z čoho majú strach. Vždy si uvedomujem, že každý je iný a každý sa môže báť niečoho iného. Avšak kto z nás sa bojí Pána Boha? Mať strach z Boha je niečo, čo dnešní ľudia nepoznajú a sami vyznávajú, že Pána Boha sa nemajú prečo báť. Počul som aj vyznanie: „Veď je to taký starček, prečo by som sa ho bál?!“ Avšak je toto správny postoj? Naozaj sa nemusíme nášho Boha báť? Boh nás miluje a poslal nám Svojho Syna – Pána Ježiša Krista, avšak napriek tomu máme mať pred Ním bázeň, teda úctu a vážnosť! Veď ako hovorí Božie slovo: „Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je On vaším postrachom a ľakom.“ – – Ľudia sa sami snažia o moc, aby vzbudzovali rešpekt a vyvolávali v druhých obavy. Ale čo je človek v porovnaní s všemohúcim Bohom? Jedine Hospodin má moc rozhodnúť, čo bude s nami po skončení nášho života. Aj Pán Ježiš upozorňoval učeníkov: „Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť… bojte sa Toho, ktorý, keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla“ (L 12,4-5). Uvedomujme si, že život každého z nás je v Božích rukách! Preto sa Pána Boha nadovšetko bojme, Jeho milujme a len Jemu dôverujme, ako vysvetľuje Dr. Martin Luther 1. Božie prikázanie! Berme si z tohto vysvetlenia príklad!
Autor: Ondrej a Michaela Šoltésovci
Pieseň: ES 156


Hospodin dvíha bedára z prachu. 1.Samuelova 2,8

A keď pastier nájde stratenú ovečku, položí si ju s radosťou na plecia. Lukáš 15,5


1.Petra 1,(8-9)10-13 :: Modlíme sa za: Plavé Vozokany (Dn)