Zamyslenie na deň 4.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


MATÚŠ 24,1-14

1  Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.   2  Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.   3  Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.  4  Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!   5  Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, – a mnohých zvedú.   6  Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec.   7  Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia.   8  A všetko toto je počiatok bolestí.   9  Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno.   10  A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť.   11  Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.   12  Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.   13  Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.   14  Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.


Ježiš znova príde. Adventný čas nie je len prípravou na Vianoce, na pripomenutie si Jeho prvého príchodu na túto Zem. Advent nám chce pripomenúť aj zasľúbenie Písma o Druhom Príchode Pánovom na konci sveta. Náš Pán znova príde na túto Zem s mocou a slávou a dejiny tejto Zeme nás v tom utvrdzujú. Všetky znamenia konca, o ktorých hovorí Pán Ježiš, sú toho sprievodným znakom. Presný čas posledných dní nám nie je známy. Čas konca sveta si nechal Boh pre seba, ale zo znamení, o ktorých Pán Ježiš hovorí, je možné usudzovať, že ručička na hodinách dejín ľudstva a sveta už riadne pokročila. Znamená to, že Druhý Príchod Pána Ježiša a s ním aj koniec sveta je nám bližšie, než bol učeníkom. Ježišových nasledovníkov to má viesť k istote, že na konci tých hrôz a utrpení stojí radosť nad novým stvorením, radosť z Božej vlády Ježiša Krista. Nebojme sa toho, čo má prísť a čím prechádzame! „Hľaďte, aby ste sa nestrachovali“ (v. 6). A pritom dávajme pozor aj na mnohých falošných prorokov: „Hľaďte, aby vás nikto nezviedol“ (v. 4). Zvodov rozličného druhu je nesmierne veľa. Tlak sveta na vieru kresťanov narastá. Výsmech z viery a nábožného života sa dvíha všade okolo nás a náboženská ľahostajnosť bujnie v našich evanjelických rodinách jedna radosť. Z mnohých našich cirkevných zborov vidíme dnes už len rumoviská. Kostoly sa vyprázdňujú. Celé húfy konfirmandov, ktorí Pánovi sľubovali vernosť, na sľub zabudli a Pána Ježiša zapreli. Mládež sa vytráca, rodičia nepodporujú deti na ceste viery a ani ich nepredchádzajú dobrým príkladom. I to je znamenie, že koniec sveta a Boží súd sa nezadržateľne približuje. Preto sledujme varovanie Božieho slova, aby sme dali dobrý pozor na seba a na svoju vieru!
Autor: Jozef Havrila st.
Pieseň: ES 26


Nech obráti Hospodin Svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 4.Mojžišova 6,26

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímskym 15,13


LUKÁŠ 21,25-33 :: JAKUB 5,7-8 :: ŽALM 68,1-19 :: MODLÍME SA ZA: VYDAVATEĽSTVO VIVIT