Zamyslenie na deň 31.5.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 14,13-25

13  Preto, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať.   14  Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.   15  Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou.   16  Lebo ak (len) duchom dobrorečíš, ako povie prítomný prostý človek: Amen! na to, za čo si dobrorečil, keď nevie, čo si hovoril?   17  Ty, pravda, krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nevzdeláva.   18  Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci,   19  ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom.   20  Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.   21  V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a ústami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán.   22  Preto sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, a prorokovanie nie je pre neveriacich, ale pre veriacich.   23  Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi, a prišli by tam prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že blazniete?   24  Keby však všetci prorokovali, a prišiel by neveriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia,   25  tajnosti srdca budú zjavené, a tak, padnúc na tvár, bude vzývať Boha a vyznávať: Iste Boh je vo vás!


Cieľ proroctva: Boh je vo vás. Apoštol pokračuje v téme tak, že pokiaľ ide o službu v cirkevnom zbore, „radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom“ (pomer 5:10 000). Jazyky ako znamenie boli na Turíce určené Židom: „A boli vtedy v Jeruzaleme židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom“ (Sk 2,5). Títo zažili div Turíc a počuli hovoriť každý vo svojej reči. Ich reakcie boli bezradnosť alebo posmech. Vtedy povstal Peter a v aramejčine zvestoval Božie Slovo. Výsledkom bolo pokánie a krst v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a prijatie daru Ducha Svätého. – – Pri zvestovaní Božieho Slova v cirkevnom zbore sú zjavované tajnosti ľudských sŕdc na pokánie a vieru v Pána Boha. Tak aj noví návštevníci zboru môžu zažiť svoje duchovné znovuzrodenie a vyznávať Božiu moc a lásku. Prorockú zvesť čistého Evanjelia Pána Ježiša Krista v cirkevnom zbore nemôže nič nahradiť. Prosme o tento dar Ducha Svätého pre svoj i všetky cirkevné zbory na Slovensku!
Autor: Jozef Kováč
Pieseň: ES 254


Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! Žalm 106,3

To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Ján 15,12


2.KORINTSKÝM 1,23-2,4 :: MODLÍME SA ZA: HORNÉ SALIBY (BA)