Zamyslenie na deň 29.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 26,1-23

1 I povedal Agripa Pavlovi: Smieš hovoriť na svoju obranu. Nato Pavel vystrel ruku a takto sa bránil: 2 Pokladám sa za šťastného, že sa pred tebou, kráľ Agripa, smiem brániť proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú; 3 veď ty najlepšie poznáš všetky obyčaje a sporné otázky Židov. Preto prosím ťa, vypočuj ma trpezlivo. 4 Aký bol môj život od mladosti, od prvopočiatku v mojom národe, aj v Jeruzaleme, vedia všetci Židia. 5 Veď poznajú ma oddávna – len keby chceli vydať svedectvo – že som žil podľa najprísnejšej strany nášho náboženstva ako farizej. 6 A teraz stojím tu obžalovaný pre svoju nádej zasľúbenia, ktorú naši otcovia prijali od Boha, 7 a náš dvanásťkmeňový národ ustavične, dňom-nocou slúžiac Bohu, dúfa, že bude mať účasť na tom zasľúbení. Pre túto nádej, kráľ Agripa, žalujú Židia na mňa. 8 Ale čo neuveriteľné vidíte v tom, že Boh kriesi mŕtvych? 9 Aj ja som sa nazdával kedysi, že sa mi treba všemožne protiviť menu Ježiša Nazaretského. 10 Aj som to robil v Jeruzaleme a mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. 11 Áno, po všetkých synagógach často som ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckych mestách. 12 Keď som takto s mocou a povolením veľkňazov išiel do Damasku, 13 cestou na pravé poludnie som videl, kráľ môj, svetlo z neba, jasnejšie nad slnko, ktoré ma ožiarilo, aj ostatných, ktorí šli so mnou. 14 Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou: Saul, Saul, čo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti protiviť ostňu! 15 Spýtal som sa: Kto si, Pane? A Pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. 16 Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka, aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem, 17 keď som ťa vytrhol zo (židovského) ľudu a z pohanov, ku ktorým ťa posielam 18 otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvätení vierou vo mňa. 19 Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, 20 ale kázal som najprv tým v Damasku, potom v Jeruzaleme a v celom Judsku, aj pohanom, aby sa kajali, obrátili sa k Bohu, a konali skutky hodné pokánia. 21 Pre toto ma Židia zlapali v chráme a pokúsili sa zabiť ma. 22 Ale Boh mi pomáhal až do dnešného dňa; a tak tu stojím a svedčím malému aj veľkému, a nehovorím nič iné, ako čo aj Mojžiš a proroci predpovedali, že sa stane, 23 už či to, že Kristus musel trpieť to, a či to, že prvý musel vstať z mŕtvych a zvestovať svetlo aj (židovskému) ľudu, aj pohanom.


Svetlo, ktoré mení človeka zvnútra. Cesta z Jeruzalema do Damasku radikálne zmenila život farizeja Saula. Z prenasledovateľa Ježišových učeníkov sa stal Jeho oddaný nasledovník. Do jeho duše plnej nenávisti a zloby zasvietilo svetlo, ktorým je Kristus. Z nenávisti sa stala obetujúca sa láska, zo zloby prajnosť a tma ustúpila jasnému svetlu. Nie každý zažije takéto radikálne obrátenie k Bohu. Väčšina kresťanov sa dostane ku viere v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa cez svojich rodičov, či starých rodičov. Božie slovo je svetlom, ktoré odhaľuje naše viny a prebúdza v nás túžbu po Božom odpustení. Prebúdza v nás lásku a vďačnosť ku Kristovi za dielo spásy. Pán Ježiš o Sebe povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (J 8,12). Nech nás toto Svetlo, ktorým je Kristus, sprevádza každým dňom nášho života a rozptyľuje tmy našich pochybností!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si Svetlo sveta. Ďakujeme, že nás meníš zvnútra. Odpusť, že sa Ti často nedáme a žijeme podľa seba. Daj sa nám poznať viac, nech Ti dávame viac priestoru v živote. Amen.
Pieseň: ES 314
Autor: Libor Bednár


Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrobené a obsiate. Ezechiel 36,8-9

Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Matúš 20,1


1.Korintským 12,27-13,3 :: Modlíme sa za: Padarovce (Ri)