Zamyslenie na deň 30.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


1.Kráľov 8,22-24.26-28

22 Potom sa postavil Šalamún pred Hospodinov oltár pred celým zhromaždením Izraela, vystrel dlane k nebu 23 a povedal: Hospodine, Bože Izraela, Tebe podobného Boha niet ani hore, ani na nebi, ani dolu na zemi, ktorý by zachovával zmluvu a neochvejnú lásku svojim služobníkom, ktorí celým srdcom chodia pred Tvojou tvárou. 24 Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil. Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

26 Teraz teda, Bože Izraela, nech sa potvrdia Tvoje slová, ktoré si dal môjmu otcovi Dávidovi. 27 Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil. 28 Obráť sa s pozornosťou k modlitbe svojho sluhu a k jeho úpenlivej prosbe, Hospodine, Bože môj, vyslyš volanie a modlitbu, ktorú sa dnes pred Tebou modlí Tvoj služobník.


Boh sa sklonil k človeku. Ako a čo sa modlí Šalamún? Najskôr zvelebuje Pána Boha, ktorý je neporovnateľný s nikým a ničím: Veľkolepý, Všemocný… Potom prechádza k vyznaniu a prosbe o Božiu priazeň pre človeka, ktorý hľadá Boha celým srdcom. A napokon sa dostáva k stavbe chrámu, ktorý dokončil podľa sľubu, ktorý dal Hospodinovi jeho otec Dávid. Hospodin prijal miesto chrámu za svoje tým, že zostúpil z Božej slávy. Predivná vec – Svätý Boh, ktorého neobsiahnu nebesá nebies, sa rozhodol prebývať v nedokonalom, ľudskou rukou vybudovanom chráme! Pokorná, vrúcna, ďakovná modlitba… – – Máme sviatok Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá a môžeme sa modliť veľmi podobne, ako Šalamún: Prvý je náš údiv. Nevieme vôbec pochopiť nádheru tejto dejinnej udalosti, že Svätý Boží Syn, ktorého nemôžu obsiahnuť nebesá nebies, sa rozhodol prebývať medzi nami! Vzdajme Pánu Bohu chválu! Druhá je Božia priazeň. Boh sa sklonil k hriešnemu človeku. Splnil zasľúbenie a poslal Mesiáša – Vysloboditeľa. Vierou v Neho sme zachránení z hriechu. Posledné je prebývanie Božie medzi nami. Vstúpením Pána Ježiša na nebesá Božie požehnanie pokračuje. Je nám zoslaný Duch Svätý. Dnes prebýva Pán Boh s Duchom Svätým vo Svojej cirkvi napriek všetkej našej nedokonalosti. Bohu vďaka!
Modlitba: Úžasný a neopísateľný si, Pane! Odpusť, že málo jasáme nad Tvojou veľkosťou a mimoriadnou nádherou! Ďakujeme za Tvoju milosť, ktorú si nezaslúžime! Daj nám precítiť Tvoju veľkosť! Daj nám vnímať, že Pán Ježiš vystúpil a posadil nás k Otcovi nebeskému! Amen.
Pieseň: ES 164
Autor: Michal Findra


Neprenecháš ma ríši smrti. Žalm 16,10

Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Židom 7,25


Lukáš 24,(44-49)50-53 :: Skutky apoštolov 1,3-11 :: Žalm 110 :: Modlíme sa za: Pezinok (Ba)