Zamyslenie na deň 30.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 15,1-21

1 Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. 2 Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Elíezer. 3 Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome, bude mojím dedičom. 4 Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojím dedičom; tvojím dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. 5 Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. 6 I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť. 7 Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva. 8 On však povedal: Hospodine Pane, podľa čoho poznám, že bude mojím vlastníctvom? 9 Nato mu riekol: Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbä. 10 Keď to všetko doniesol, poroztínal ich na polovice a jednu polovicu položil oproti druhej, ale vtákov neroztínal. 11 Draví vtáci sa zlietali na mŕtve telá, ale Abrám ich odháňal. 12 Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. 13 Potom riekol Hospodin Abrámovi: Uvedom si, že tvoji potomci budú prišelci v krajine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za štyristo rokov ich budú utláčať; 14 ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť; no potom vyjdú s veľkým imaním. 15 Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný v požehnanej starobe. 16 Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovŕšená. 17 Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, ajhľa, zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. 18 V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej rieky až po Veľkú rieku, po veľtok Eufrat: 19 Kénijcov, Kenizejcov, Kadmóncov 20 a Chetejcov, Perizejcov a Refaovcov, 21 Amorejcov a Kanaáncov, Girgášejcov a Jebúsejcov.


Neboj sa! Nepochybuj. Nevzdávaj sa. V zmluve dal Boh Abrámovi tri zasľúbenia, a tie si vyžadovali pevnú vieru, účinnú proti všetkým pokušeniam – aj my im denne čelíme. 1. Sľub ochrany a veľkej odmeny dal Boh slovami: „Neboj sa, som ti štítom.“ My sme tiež pod Božou ochranou, takže môžeme riskovať a žiť vášnivo svoju vieru pred svetom a naša odmena bude veľká – život vo večnosti, zabezpečený obeťou Pána Ježiša na kríži. 2. Nepochybuj. Potrebuješ vieru, aby si dôveroval a nepochyboval. Abrám sa úctivo pýtal Boha, aby porozumel výroku o veľkom potomstve pri zjavných prekážkach. A Boh ho viedol, aby sa nevzdával Božích sľubov len preto, že nevie, ako sa naplnia. Ako Abrám, tak aj my neochvejne verme Bohu, aby sa nám to počítalo za spravodlivosť. Sľub početných potomkov sa naplnil aj v duchovnom zmysle: Abrám je otcom všetkých veriacich. Tak sme aj my účastní Božích zasľúbení ako „duchovné semeno Abraháma.“ 3. Nevzdávaj sa. Potrebujeme pevnú a vytrvalú vieru. Abrám dostal prísľub, že bude vlastniť veľkú krajinu. Tak rozhodol suverénny Boh a nič na tom nezmenia ani zlyhania Abrahámových potomkov, lebo to tvorí základ budúcej vlády Pána Ježiša na zemi. Nebojme sa veriť Božím zasľúbeniam, nepochybujme o nich a nevzdávajme sa, ak sa hneď nesplnia. Pevne stáť na Božích zasľúbeniach, nech je naším všetkým vo všetkom.

Modlitba: Trojjediný všemohúci Bože, daruj mi pevnú vieru bez strachu a bez pochybností. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Zuzana Valeková


Hospodin je náš Boh. On nás chránil po celej ceste, ktorou sme šli. Józua 24,17

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28,20


2.Korintským 3,(9-11)12-18 :: Modlíme sa za: Dudince (HoS)