Zamyslenie na deň 30.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 9,15-29

15 Obrátil som sa a zostúpil som z vrchu, ktorý planul ohňom, a dve dosky zmluvy som mal vo svojich rukách. 16 Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chytro ste odbočili z cesty, ktorú vám prikázal Hospodin. 17 Chytil som obe dosky, odhodil som ich z rúk a rozbil pred vašimi očami. 18 Potom som sa vrhol pred Hospodina ako predtým, štyridsať dní a štyridsať nocí som nejedol chlieb, ani vodu som nepil – pre všetky vaše hriechy, ktorých ste sa dopustili, páchajúc zlo v očiach Hospodinových, a nahnevali ste Ho; 19 lebo som sa zhrozil hnevu a prchkosti, ktorou Hospodin zahorel proti vám tak, že vás chcel vyhubiť. Hospodin ma vypočul aj tentoraz. 20 Hospodin sa veľmi nahneval i na Árona a chcel ho zahubiť. Aj za Árona som sa vtedy modlil. 21 Vzal som teľa – výplod vášho hriechu – ktoré ste si zhotovili, spálil som ho ohňom, roztĺkol som ho dôkladne, až na prach som ho rozdrvil, a prach z neho som hodil do potoka, ktorý vyteká z vrchu. 22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hattaave hnevali ste Hospodina. 23 Keď vás Hospodin poslal z Kádeš-Barnéy so slovami: Choďte a zaberte krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa rozkazu Hospodina, svojho Boha, neverili ste Mu a nepočúvali ste Jeho hlas. 24 Priečili ste sa Hospodinovi odo dňa, čo som vás poznal. 25 Vrhol som sa pred Hospodina a štyridsať dní a štyridsať nocí som ležal pred Ním, lebo Hospodin riekol, že vás vyhubí. 26 Modlil som sa k Hospodinovi takto: Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou a ktoré si silnou rukou vyviedol z Egypta. 27 Rozpomeň sa na svojich služobníkov, na Abraháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdosť tohto ľudu, na jeho bezbožnosť a na jeho hriech, 28 aby v krajine, z ktorej si nás vyviedol, nepovedali: Pretože ich Hospodin nevládal doviesť do krajiny, ktorú im zasľúbil, a pretože ich nenávidel, vyviedol ich, aby ich usmrtil na púšti! 29 Veď oni sú Tvojím ľudom a Tvojím vlastníctvom, ktoré si vyviedol svojou veľkou silou a vystretým ramenom.


Príhovor. Mojžišov postoj je inšpirujúci. V láske, odvahe aj trpezlivosti. Aj keď vie, že Boh by sa mohol hnevať a právom urážať za veci, ktoré Izraeliti urobili, bol dosť odvážny na to, aby Ho prosil o milosť a o to, aby tento Svoj hnev nevylial na človeka. Na druhej strane ho musela viesť aj láska k jeho spolupútnikom. Veľmi dôležitý je aj časový údaj o štyridsiatich dňoch príhovornej modlitby. Svedčí o Mojžišovej trpezlivosti a vytrvalosti. Inšpirujme sa teda! Možno sa za niekoho modlíš – vytrvaj! Možno sa za niekoho modliť treba – tak začni! Má to zmysel myslieť na iných. Je to dokonca naša kresťanská úloha. Možno aj za teba sa niekto dlho prihováral. Izraelu bolo niekoľkokrát odpustené pre Mojžišovo naliehanie. Dnes sa za nás prihovára aj ten Najpodstatnejší – dôležitejší než Mojžiš, než Abrahám, Izák či Jákob. Pán Ježiš sa za nás prihovára Svojím vlastným životom. Je dôležité, aby za nás orodoval On. Ale ani nám nič nestojí v ceste, aby sme sa prihovárali za iných ľudí. Môžeme to urobiť aj hneď teraz.
Autor: Tomáš Valašík
Pieseň: ES 308


Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme! Žalm 67,8

Aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Efezským 3,18-19


5.Mojžišova 7,6-12 :: Modlíme sa za: Senné (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby