Zamyslenie na deň 3.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 10,1-15

1 Izrael je bujný vinič, nasadil ovocie. Čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil; čím krajšia bola jeho krajina, tým krajšie boli jeho posvätné stĺpy. 2 Úlisné je ich srdce; teraz budú pykať za vinu; On zrúca ich oltáre, spustoší ich posvätné stĺpy. 3 Teraz už vravia: Nemáme kráľa, lebo sme sa nebáli Hospodina. A čo môže spraviť kráľ pre nás? 4 Reči šíriť, krivo prisahať, zmluvy uzavierať, takže právo vyrastá ako jedovatá burina na poľných medziach. 5 Obyvatelia Samárie strachujú sa o bétávenské teľa; jeho ľud trúchli nad ním a jeho žreci budú kvíliť nad ním, nad jeho slávou, ktorá odstúpila od neho. 6 Aj ono bude odnesené do Asýrska ako poplatok veľkráľovi. Hanbu si utŕži Efrajim, Izrael sa zahanbí pre svoje predsavzatie. 7 Samársky kráľ zahynie ako vetvička na vode. 8 Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela; bodľačie a tŕnie vzrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: Prikryte nás! a pahorkom: Padnite na nás! 9 Hrešil si od dní Gibey, Izrael; tam ostali. Nezastihne ich vojna v Gibei proti prevráteným synom? 10 Prišiel som už, pokarhám ich; národy sa zhromaždia proti nim, keď budú pokarhaní pre svoju dvojitú vinu. 11 Efrajim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti, a ja som jej položil jarmo na krásnu šiju; zapriahnem Efrajim, Júda bude orať, Jákob bude brániť. 12 Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou. 13 Vy ste však orali bezbožnosť a žali prevrátenosť, jedli ste ovocie klamu. Pretože si dúfal vo svoje vozy a v množstvo svojich hrdinov, 14 poplach nastane v tvojom ľude a všetky tvoje pevnosti budú spustošené, ako Šalman spustošil Bét-Arbél v čase vojny: matky so synmi boli roztrieskané. 15 Tak naložím s vami, dom Izraela, pre vašu veľkú neprávosť. V búrke nadobro zahynie izraelský kráľ.


„…čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil“ – to je stav izraelského národa krátko predtým, ako naň doľahol trest. Bujný zelený vinič, ktorý rastie. Tak, ako rastie cirkev v počte členov, v možnostiach doby, v aktivitách. A vinič dáva aj ovocie, takže Izrael je skutočne po každej stránke hojne obdarený. S obdarením rastú aj stavby posvätných stĺpov – bohoslužby. Nie je dobré, keď Boží ľud s rastom, s hojnosťou, s obdarením nezabúda na Hospodina a buduje sa aj v cirkevnej oblasti? Prečo chce Hospodin zbúrať takéto oltáre a ohlasuje trest? „Úlisné (falošné) je ich srdce!“ Izrael síce pestoval náboženský kult, ale jeho srdce bolo falošné. Teľa pripomínajúce exodus sa stalo predmetom uctievania. Izrael pestoval modloslužbu priamo v strede svojho bohoslužobného života! Aká je naša bohoslužba? Uctievame ňou živého Boha? Je v nej tvoje srdce naplno otvorené voči Hospodinovi? Alebo sme si len zvykli na určité rituály a formy? Na náboženstvo bez živej viery? Kult bez osobného vzťahu s Bohom? Cirkev so všetkými svojimi aktivitami – bez Krista! Liturgia počas služieb Božích bez radostného plesajúceho srdca! Iba splnená povinnosť. Toto je falošné srdce! Toto je pestovanie modloslužby, ktorá musí byť zrútená! A jej miesto zaujme chrám „nie rukami postavený“, ktorý postavil Pán Ježiš Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Praví ctitelia vzývajú Otca v Duchu a v pravde. Len „pravý vínny kmeň“ nesie ratolesti, v ktorých pulzuje Život. A len cirkev plná Ducha Svätého môže niesť ovocie, ktorým je Otec skutočne oslávený (J 15,8).
Autor: Anna Činčuráková-Tipulová
Pieseň: ES 333


Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Žalm 116,12

Ježiš povedal uzdravenému: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou. Marek 5,19


Rímskym 9,14-23(24-26) :: Modlíme sa za: Dunajská Streda (Ba)