Zamyslenie na deň 29.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 15,22-27

22  Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr; tri dni šli po púšti a nenašli vodu.   23  Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa volá Mára.   24  Ľud reptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť?   25  I volal k Hospodinovi o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo; on ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenie i právne predpisy a tam ho skúšal.   26  Riekol: Ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť, čo je správne v Jeho očiach, ak poslúchneš Jeho prikázania a budeš zachovávať všetky Jeho ustanovenia, nijaké choroby, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.   27  Potom prišli do Élimu; tam bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Utáborili sa pri vodách.


Skúška a zasľúbenie. Nebola to ľahká úloha, ktorú dal Hospodin, Boh, Mojžišovi – vyviesť izraelský ľud z Egypta a priviesť ho do zasľúbenej zeme. Dlhá, neznáma cesta mala mnoho úskalí. I tu v Máre. Pre Pána Boha neboli neprekonateľné, ale pre ľud boli skúškou: Ako príjmu problémy a ako ich budú riešiť? Budú dôverovať svojmu Bohu, že On to urobí za nich alebo nie? Neobstáli! Reptali! Pán Boh riešil problém. S riešením problému im dal „ustanovenia a právne predpisy“. Boli to vlastne nádherné zasľúbenia: „nijaké nemoci… nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvojím lekárom“. Úžasná láska! Láska, ktorá dáva reptajúcemu, hriešnemu človeku to najdôležitejšie pre jeho telo – zdravie. Za dar zdravia chce oddanosť a dôveru a z toho pochádzajúcu poslušnosť. Je toho tak veľa aj pre nás? Cvičme sa v oddanosti! Posilňujme ju svojou poslušnosťou a On, Hospodin, v Pánovi Ježišovi Kristovi bude verný vo Svojich zasľúbeniach aj pri nás! – Ďakujeme za Tvoju lásku, ktorou plníš Svoje zasľúbenia!
Autor: Zuzana Kolárovská
Pieseň: ES 304


Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu. 5.Mojžišova 8,10

Hoci sa Boh aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Skutky apoštolov 14,17


EZECHIEL 2,3-8A :: MODLÍME SA ZA: KOKAVA NAD RIMAVICOU (RI)