Zamyslenie na deň 29.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 5,1-7

1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. 2 Prekopal ju, zbavil kamenia; vysadil ju ušľachtilou révou; vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej; potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. 3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! 4 Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? 5 Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju. 6 Pripravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. 7 Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.


Môj milý. Môžeš povedať rovnako ako Izaiáš, že Hospodin je tvoj milý, tvoj milovaný? Neochladla tvoja láska? Neopustil si svoju „prvú lásku“? Obracajú sa tvoje myšlienky neustále k Nemu? Hľadáš, ako by si Ho potešil? Rád sa s Ním rozprávaš a rád počúvaš Jeho slovo? Ak nie, „spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ Pretože, ak Hospodin pravdivo môže povedať Jeruzalemu a mužom judským, ktorí ani netušili o kríži, o tom, čo všetko Boh v láske k ľuďom urobí, „kde je Moje ovocie? Čo ešte bolo treba spraviť na Mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil?“ Ján odpovedá v 3. kapitole: „Tak Boh miloval svet, že Svojho Syna dal…“ Urobil novú výsadbu, na novom kmeni. – – Ako môžeme prinášať ovocie? Náš Pán nám hovorí: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo Mne a Ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo Mňa nič nemôžete činiť. Ako Mňa miloval Otec, aj Ja som miloval vás; zostaňte v Mojej láske.“ – – Kresťanstvo nehovorí: konaj, prinášaj ovocie a budeš zachránený! Kresťanstvo hovorí: si milovaný, ver, zostávaj v Kristovi, v Jeho láske a ovocie bude iba prirodzeným dôsledkom.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nás stvoril pre lásku! Odpusť, že túto lásku málo žijem. Rozlievaj ju v mojom srdci Svojím Duchom Svätým, aby si mohol k Sebe mnohých pritiahnuť aj prostredníctvom mňa! Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Jozef Višňovský


Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú. Izaiáš 40,30-31

Ty, teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi. 2.Timotejovi 2,1


Hebrejom 10,32-39 •  Modlíme sa za: Veličná (LOS)