Zamyslenie na deň 28.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 9,1-15

1 Aj prvá zmluva mala síce určité bohoslužobné predpisy aj svätyňu na zemi. 2 Zriadili totiž prvý stánok: v ňom bol svietnik a stôl s posvätnými chlebmi; to sa volá svätyňa. 3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých: 4 tu je zlatý kadidlový oltár, truhla zmluvy celá obložená zlatom, v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy; 5 nad ňou cherubíni slávy, ktorí zatieňujú zľutovnicu. O tom však netreba teraz hovoriť podrobne. 6 Odkedy je to tak zariadené, do prvého stánku opätovne vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu; 7 do druhého však len raz do roka (vchádza) sám veľkňaz, ale nie bez krvi, ktorú prináša za seba a za nevedomosti ľudu. 8 Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do (svätyne) svätých ešte vždy nie je zjavná, kým stojí prvý stánok, 9 ktorý je obrazom pre terajší vek; podľa neho prinášajú sa dary a obete, ktoré nemôžu zdokonaliť vo svedomí toho, kto uctieva Boha, 10 a sú popri pokrmoch a nápojoch a rozličných umývaniach len vonkajšími predpismi, ktoré platia do času nápravy. 11 Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, 12 ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. 13 Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: 14 o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. 15 Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.


Byť v Božej prítomnosti. Máte miesto, kde cítite a vnímate prítomnosť Pána Boha intenzívnejšie? Pre niekoho je to možno kostol, pre iného príroda. Ak však veríme, že Pán Boh je všadeprítomný a všemohúci, potom nemôžeme povedať, že tu, na tomto mieste cítim Božiu prítomnosť viac, než inde. Takéto miesto Božej prítomnosti predstavoval pre putujúci izraelský národ svätostánok. Bol rozdelený na dve časti: vonkajšiu – svätyňu, kde opakovane vchádzali kňazi vykonávať bohoslužbu a vnútornú – svätyňu svätých, o ktorej sme hovorili aj včera. Svätostánok, ako miesto prítomnosti Boha, však mal viaceré nedokonalosti: bol postavený ľuďmi a kňaz, resp. veľkňaz doň mohol vstúpiť len s krvou zvieraťa. A práve na tomto mieste vyzdvihuje autor listu Židom Ježiša Krista, ako Toho, ktorý so Svojou vlastnou krvou – vyliatou na kríži – vstúpil do tej najsamotnejšej prítomnosti Boha. Preto odovzdať s vierou svoj život Ježišovi – znamená byť v Božej prítomnosti. A byť v Božej prítomnosti je to najväčšie požehnanie, aké môžeš v živote mať.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že môžeme byť v Tvojej prítomnosti. Ďakujeme, že si za to sám zaplatil v Kristovi. Odpusť, že sa z toho málo radujeme a málo to mení náš život. Daj, nech v nás umrie všetko zlé a narodí sa Tvoje dobro. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Tomáš Lipovský


Boh povedal: V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš.“ 1.Mojžišova 3,19

On odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10


Jakub 1,1-6(7-11)12-13 :: Modlíme sa za: Senec (Ba)