Zamyslenie na deň 27.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 8,1-13

1 Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán, a nie človek. 3 Veď každý veľkňaz je na to ustanovený, aby prinášal dary a obete; preto aj On musí mať niečo, čo by priniesol. 4 Lebo keby bol na zemi, nebol by vôbec kňazom, veď tu sú tí, čo prinášajú dary podľa zákona, 5 keď konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí, ako to bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: Hľaď – povedal mu totiž (Boh) – aby si vyhotovil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 6 Teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami. 7 Keby totiž oná prvá (zmluva) bola bývala bez chyby, nebolo by treba hľadať miesto druhej. 8 Ale Boh ich karhá: Ajhľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým; 9 nie podľa onej zmluvy, čo som uzavrel s ich otcami toho dňa, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta; pretože oni nezotrvali pri mojej zmluve, aj ja som ich opustil, hovorí Pán. 10 Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom, a oni mi budú ľudom. 11 A nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata, a nebudú hovoriť: Poznaj Pána! lebo ma budú poznať všetci od malého po veľkého 12 a budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím. 13 Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaranú; a čo je zastarané a prežilo sa, je blízke zániku.


Čo nám priniesol Ježiš? Jednou z najdôležitejších úloh veľkňaza v biblických dobách bolo prinášanie obetí. Veľkňaz ako jediný mohol raz v roku vstúpiť do chrámovej svätyne svätých, kde priniesol obeť za hriechy celého izraelského národa. Pre židov to bol (a dodnes je) jeden z najdôležitejších dní v roku. Prinášanie obetí bolo úlohou židovských veľkňazov. A čo hovorí pisateľ tejto knihy o Veľkňazovi – Ježišovi Kristovi?… „Preto aj On musí mať niečo, čo by priniesol“. Čo nám, teda, priniesol Ježiš? Čo priniesol Ježiš do tvojho života? Skúsme si túto otázku klásť počas tohto dňa a vážne nad ňou rozmýšľať. Čo mi priniesol/prináša život s Pánom Ježišom? Schopnosť odpúšťať? Milovať aj svojho nepriateľa? Mať úsmev na tvári aj v ťažkostiach? Prežívať pokoj aj počas nepokoja? Hľadieť do budúcnosti s nádejou? Myslieť viac na svojich blízkych, ako na seba? Milý priateľu, toto všetko, ale aj omnoho viac ti môže priniesť život s Jediným a Pravým Veľkňazom – Ježišom Kristom. To najcennejšie, čo nám priniesol, je zmierenie s Pánom Bohom a večný život s Ním. Ponúka ho všetkým. Nikoho neobišiel. Ani teba. Neobíď Ho preto ani ty! Ani dnes! Ani zajtra! Ani po zvyšok svojho života! Prines Mu aj dnes svoje srdce!
Modlitba: Ďakujem, Pane Ježišu, že si nám priniesol mnohé veci do života. Odpusť, že ich často neprijímame, ale žijeme podľa žiadostí tela. Posilni nás na vnútornom človeku a veď Svojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Tomáš Lipovský


Kým som nebol pokorený, blúdil som; teraz však zachovávam tvoju reč. Žalm 119,67

Zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. 2.Korintským 7,10


Hebrejom 11,1-7(8-10) :: Modlíme sa za: Sazdice (Ho)