Zamyslenie na deň 29.3.2024

Veľký piatok – Parasceve
Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16


Marek 15,24-41

24 Ukrižovali ho a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto si čo vezme. 25 Bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Kráľ Židov.“ 27 Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lotrov: jedného sprava a druhého zľava. 29 Tí, čo tadiaľ prechádzali, sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: „Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! 30 Zachráň sám seba a zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!“ Potupovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. 33 O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej hodine Ježiš zvolal mocným hlasom: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: „Pozrite, volá Eliáša.“ 36 Ktosi odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: „Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať.“ 37 No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol. 39 Keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako vydýchol, vyhlásil: „Naozaj, tento človek bol Boží Syn!“ 40 Zobďaleč sa prizerali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. 41 Všetky ho sprevádzali a obsluhovali ho, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré išli spolu s ním do Jeruzalema.


Kráčať s Ježišom. V dnešnom texte stretáme zaujímavú postavu, ktorá stojí nielen blízko kríža, ale Kristov kríž sa jej bytostne dotkne: Šimon nasilu nesie cudzí kríž, o ktorom si myslel, že s ním nemá nič spoločné. – – Koľkokrát aj do nášho života vstúpi cudzí kríž. Vstúpi neplánovane: v chorobe či tragédii našich blízkych, vstupuje na rôzne spôsoby. – – Na Golgote Šimon zložil bremeno, za ktoré napokon zaplatil niekto iný. Pohľad na nevinného, pohľad na ukrižovaného Krista ho nakoniec priviedol k poznaniu Božej lásky, ktorá zmenila jeho svet. Od Golgoty odchádza s prázdnymi rukami, lebo bremeno sa stalo súčasťou Kristovho kríža. Na kríži sa stalo to, že Boh sa stal Synom človeka, aby som sa ja mohol stať synom Boha. Na kríži došlo k jednej veľkej výmene, kde nám Boh hovorí: to, čo je tvoje, človek, je Moje, a to, čo je Moje, je tvoje. Moje sú tvoje hriechy, za ktoré zomieram, a tvoj je nový život v čistote a uzdravení a pokoji. – – Ani dnes nikdy nevieme, kde môžeme Krista stretnúť. A nikdy nevieme, skrze aké bremeno k nám Kristus prichádza. Preto buďme pripravení pomôcť niesť bremená jedni druhých, aby sme nielen naplnili zákon Kristov – zákon uzdravujúcej lásky, ale aby sme mohli prežiť zázrak zámeny a premeny seba samých – vo svojom vnútri.

Modlitba: Videl som život. Ešte žil. A cez kríž hľadel z brala. Stekali kvapky z Jeho žíl a smrť už pri ňom stála. Videl som život. Knihu kníh. A od tej knihy kľúče. A Boha, ktorý strácal dych, keď platil cudzí účet. Videl som život. Na vlásku. Tieň kvapky v Božej studni. Videl som návod na lásku o tretej popoludní. Videl som život, smrť a tíš. Z nich žije moja viera. A teraz vidím, že Tvoj kríž môj život podopiera (M. Rúfus). Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Peter Mihoč


Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel – Boží dom. 1.Mojžišova 35,15

Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: „Toto bol naozaj Boží Syn!“ Matúš 27,54


Ján 19,16-30 • 2.Korinťanom 5,(14b-18)19-21 • Izaiáš 52,13-15; 53,1-12 • Matúš 27,33-54 • Modlíme sa za: Limbach (BaS)