Zamyslenie na deň 27.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 25,1-12

1 Keď Festus prevzal vladárstvo, odišiel po troch dňoch z Cézarey do Jeruzalema. 2 Veľkňazi a poprední Židia podali mu žalobu na Pavla, prosili ho, 3 a ako priazeň (pre seba) žiadali proti Pavlovi, aby ho dal previesť do Jeruzalema; strojili mu totiž úklady, že ho cestou zabijú. 4 Festus však odpovedal, že Pavla strážia v Cézarei, a on sám že onedlho tam odíde: 5 Tí teda – hovoril – ktorí z vás môžu, nech sa vyberú so mnou a ak je niečo zlé pri tom mužovi, nech žalujú na neho. 6 Keď pobudol medzi nimi nie dlhšie ako osem alebo desať dní, zišiel do Cézarey; na druhý deň posadil sa na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. 7 Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, ktorí pri šli z Jeruzalema a prednášali mnohé a ťažké žaloby, ktoré však nevedeli dokázať, 8 keď sa Pavel bránil: V ničom som sa neprevinil ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. 9 Ale Festus, chcejúc preukázať Židom priazeň, spýtal sa Pavla: Či chceš ísť do Jeruzalema, aby si tam bol súdený predo mnou pre tieto veci? 10 Ale Pavel odpovedal: Stojím pred súdnou stolicou cisárovou, nech ma tá súdi! Proti Židom som sa v ničom neprevinil, ako aj sám dobre vieš. 11 Ak som teda vinný a vykonal som niečo, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nieto ničoho v tom, čo títo žalujú na mňa, nemôže ma im nikto vydať do rúk. Odvolávam sa k cisárovi. 12 Vtedy sa Festus pozhováral s radou a odpovedal: Odvolal si sa k cisárovi, k cisárovi pôjdeš.


Túžba po spravodlivosti. Apoštol Pavel sa pre svoju horlivosť pre Krista dostal do problémov so svojimi súkmeňovcami. Vedel, že v Jeruzaleme bude súdny proces zmanipulovaný, preto sa ako rímsky občan odvolal k cisárovi. Nevieme, ako dopadol jeho súdny proces v Ríme. O Pavlovi však vieme, že túžil zvestovať evanjelium v Ríme, ale netušil, že ho tam bude zvestovať ako väzeň v putách. – – Iné sú naše predstavy a iné sú Božie plány s nami. Na cisársky dvor by sa Pavel za normálnych okolností asi nedostal, aby tam mohol zvestovať evanjelium, ale ako väzňovi mu to bolo umožnené. Aké zvláštne sú Božie cesty s nami! V našom živote nemusí byť všetko podľa našich predstáv, ale vo všetkom by sa mala diať Božia vôľa. Preto dôverujme Bohu, že nás vedie, aj keď nerozumieme, prečo nás vedie práve takýmito zvláštnymi cestami. – – Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máš pre nás plán, ktorý nenechá náš život prázdny. Ďakujeme, že máš vždy najlepšie riešenie, aj keď sa nám zdá byť nepríjemné a dehonestujúce. Odpusť, že niekedy radšej volíme príjemné a populárne veci. Daj nám myseľ Kristovu, ktorá ide aj cez sebaobeť k záchrane mnohých. Amen.
Pieseň: ES 442
Autor: Libor Bednár


Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od matkinho lona: „Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?“ Izaiáš 44,24

My máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho. 1.Korintským 8,6


Lukáš 6,27-35 :: Modlíme sa za: Ozdín (No)