Zamyslenie na deň 26.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 24,1-27

1 Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš so staršími a s nejakým rečníkom Tertulom a žalovali vladárovi na Pavla. 2 Keď Pavla predvolali, začal Tertulus žalovať hovoriac: Že tvojou zásluhou požívame úplný pokoj a tvoja múdrosť vykonala mnohé nápravy v prospech tohto národa, 3 to, výborný Felix, vždy a všade s najväčšou vďačnosťou uznávame. 4 Ale, aby som ťa nezdržiaval dlho, prosím ťa, vypočuj nás v krátkosti s prívetivosťou tebe vlastnou. 5 Zistili sme totiž, že tento muž je ako mor, po celom svete vyvoláva vzbury medzi Židmi a je vodcom nazaretskej sekty. 6 Áno, pokúsil sa poškvrniť aj chrám. Chytili sme ho však a chceli sme ho súdiť podľa svojho zákona. 7 Ale prišiel veliteľ Lyziáš, vytrhol nám ho násilne z rúk 8 a rozkázal, aby jeho žalobníci šli k tebe. Keď ho vyšetríš, sám sa dozvieš o všetkom, čo žalujeme naňho. 9 Aj Židia prisviedčali a tvrdili, že je tak. 10 Vtedy Pavel, keď mu vladár dal znamenie, aby hovoril, odpovedal: Keďže viem, že si od mnohých rokov sudcom tohto národa, budem sa brániť s dobrou mysľou, 11 lebo sa môžeš presvedčiť, že nie je tomu viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema, aby som vzýval Boha. 12 A ani v chráme ma nenašli hádať sa s niekým alebo vyvolávať vzbury v zástupe, ani v synagógach, ani v meste; 13 ani nemôžu dokázať, čo teraz žalujú na mňa. 14 Ale priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa učenia, ktoré nazývajú sektou, a verím všetkému, čo je napísané v zákone a prorokoch, 15 i nádej mám v Bohu, ktorú aj oni prechovávajú, že bude vzkriesenie spravodlivých aj nespravodlivých 16 Preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. 17 Po niekoľkých rokoch prišiel som, aby som doniesol milodary svojmu národu a obete. 18 A pritom našli ma v chráme, očisteného, nie so zástupom ani s hlukom, 19 niektorí Židia z Ázie; oni mali by stáť tu pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. 20 Alebo nech títo tu povedia, čo našli pri mne nepravé, keď som stál pred radou, 21 až na jediný výkrik, ktorý som zavolal, stojac medzi nimi: Pre vzkriesenie z mŕtvych ma dnes súdite. 22 Počujúc to, Felix odročil vec, lebo veľmi dobre poznal to učenie, a povedal: Až zíde sem veliteľ Lyziáš, posúdim váš spor. 23 Stotníkovi však nariadil, aby dával pozor naňho, dal ho do ľahkej väzby, nebrániac nikomu z jeho priateľov, ak by mu chceli posluhovať. 24 Po niekoľkých dňoch prišiel Felix s manželku Druzilou, ktorá bola Židovka, predvolal si Pavla a vypočúval ho o jeho viere v Ježiša Krista. 25 Ale keď Pavel hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, naľakal sa Felix a odpovedal: Nateraz môžeš odísť; v príhodnom čase si ťa predvolám. 26 Pritom však dúfal, že mu Pavel dá peniaze; preto si ho častejšie predvolával a hovorieval s ním. 27 Po uplynutí dvoch rokov dostal Felix nástupcu Porcia Festa a, chcejúc sa zavďačiť Židom, ponechal Pavla v žalári.


Cesta. Prvá generácia kresťanov sa nazývala „Cestou“. Nasledovali Krista, ktorý o Sebe povedal: „Ja som Cesta i Pravda i Život. Nikto nepríde k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (J 14,6). Každá cesta niekam vedie. Cesta je obrazom spôsobu života, ktorý žijeme. Kresťan je človek, ktorý nasleduje Krista. Snaží sa Mu byť čo najviac podobný. Apoštol Pavel o svojom živote povedal: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa“ (G 2,20). K takémuto životu sme povolaní my, všetci. V krste sme si obliekli Krista. S Ním žijeme každý deň nášho života. Kristove črty a charakter by mali byť na nás viditeľné. Jeho láska, dobrota, milosrdenstvo, súcit, pokora, či vďačnosť. Aj dnešný deň chcem kráčať s Kristom. Dietrich Bonhoeffer povedal, že „kresťan by mal byť pre svojho blížneho Kristom“, čím chcel povedať, že kto sa na nás pozerá, kto nás počúva, ako keby videl v nás stelesneného Krista. Buďme aj dnešný deň pre všetkých svojich blížnych Kristom!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty si cesta, pravda, i život. Ďakujeme, že v Tebe môžeme vždy načerpať život. Odpusť, že niekedy blúdime po iných cestách. Veď nás Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 460
Autor: Libor Bednár


Amos povedal: Pane, Hospodine, odpusť! Ako obstojí Jákob? Veď je primalý.“ Hospodin sa zľutoval v tej veci. „Nestane sa!“ riekol Hospodin. Amos 7,2-3

Pavol píše: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. 1.Timoteovi 2,1


Matúš 7,7-12 :: Modlíme sa za: Ostrá Lúka (Zv)