Zamyslenie na deň 28.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 25,13-27

13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agripa a Bernika pozdraviť Festa. 14 Keď tam pobudli niekoľko dní, predniesol Festus kráľovi Pavlovu vec hovoriac: Zanechal tu Felix muža väzňa, 15 na ktorého, keď som bol v Jeruzaleme, židovskí veľkňazi a starší podali žalobu a žiadali ho odsúdiť. 16 Odpovedal som im, že nie je rímskou obyčajou vydať niekoho prv, ako by obžalovaný mal príležitosť brániť sa proti obvineniu, postavený zoči-voči so žalobníkom. 17 Keď potom prišli so mnou sem, neodkladal som, ale hneď na druhý deň posadil som sa na súdnu stolicu a rozkázal som predviesť toho muža. 18 Jeho žalobcovia povstali proti nemu, ale neobviňovali ho z nijakých zločinov, aké som predpokladal; 19 mali s ním len akési hádky pre svoje náboženstvo a pre nejakého mŕtveho Ježiša, o ktorom Pavel tvrdil, že žije. 20 Keďže som bol v rozpakoch, ako vyriešiť tieto veci, spýtal som sa ho, či chce ísť do Jeruzalema a tam byť súdený pre ne. 21 Keď sa Pavel odvolal, aby zostal vo väzbe až do rozhodnutia Jeho Veličenstva, rozkázal som ho strážiť, dokiaľ ho nepošlem k cisárovi. 22 Nato Agripa povedal Festovi: Aj ja by som si žiadal počuť toho človeka. Odpovedal mu: Zajtra ho počuješ. 23 Na druhý deň teda, keď Agripa a Bernika prišli s veľkou okázalosťou a vošli do súdnej siene s veliteľmi a poprednými mužmi mesta, na Festov rozkaz predviedli Pavla. 24 A Festus povedal: Kráľ Agripa a všetci vy prítomní mužovia, vidíte tohto (človeka); pre neho celé množstvo Židov aj v Jeruzaleme aj tu nalieha na mňa s krikom, že nesmie ďalej žiť. 25 Ale ja som sa presvedčil, že nič nevykonal, za čo by zasluhoval smrť, a keď sa aj on odvolal k jeho veličenstvu, rozhodol som sa poslať ho tam. 26 Ale nemôžem nič určitého napísať o ňom svojmu pánovi. Preto som ho dal predviesť pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agripa, aby som ho vypočul a vedel, čo napísať o ňom. 27 Lebo zdá sa mi nerozumným poslať väzňa a neudať jeho vinu.


Túžba po počúvaní. Miestodržiteľ Festus mal zaujímavý súdny prípad, ktorý ho uvádzal do rozpakov. Nevedel určiť dôvod, prečo je Pavel vo väzení. Kráľa Agrippu tento prípad zaujal. Zatúžil vypočuť si tohto väzňa. Dobré rozhodnutie! No ak by sme zostali iba pri počúvaní, nič by nám to neprospelo. Lebo potom by sme boli ako strom, ktorý síce má lístie, ale neprináša nijaké ovocie. – – Niekedy sa zamýšľam nad tým, koľko kázní som si už v živote vypočul, koľko duchovných piesní som vyspieval. Koľko z nich prešlo jedným uchom dnu a druhým von. Mal som v živote veľa príležitostí vypočuť si výborných kazateľov a profesorov teológie, ale často zostalo iba pri počúvaní. Viera sa rodí z počutia, ale ak by sme zostali len poslucháčmi, hoci pozornými, bolo by to žalostne málo. Cez počuté Slovo nás Boh pozýva k činom. Apoštol Jakub vyzýva kresťanov: „Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jk 1,22). Nech nás aj dnešné slovo inšpiruje k skutkom lásky a milosrdenstva.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máme možnosť hlásať Evanjelium a tak pomáhať ľuďom ku spáse. Odpusť, že to tak málo robíme, že si tak málo vážime večný život. Daj nám myseľ Kristovu, aby si cez nás zachránil mnohých. Amen.
Pieseň: ES 282
Autor: Libor Bednár


V jeho ruke je duša všetkého živého. Jób 12,10

V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutky apoštolov 17,28


Matúš 5,33-37 :: Modlíme sa za: Ožďany (Ri)