Zamyslenie na deň 26.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť vianočná
V Hospodinových očiach je vzácna smrť Jeho zbožných. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Žalm 116,15.17


LUKÁŠ 2,15-20

15  Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.   16  Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach.   17  Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku.   18  A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili.   19  Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci.   20  Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.


Pastieri sa ponáhľali. V koledách to počujeme veľakrát: „K jasličkám pospiechajme“ a podobné vyjadrenia. V dnešnom tak nenormálne uponáhľanom svete neradi počujeme ešte ďalšie nabádanie, že sa máme niekam ponáhľať, niekam bežať, náhliť sa. Nechceme to počuť najmä na sviatky, ktoré nazývame sviatkami pokoja. Prečo sa ponáhľali? Mohli niečo zmeškať? Mali neskôr naplánovanú nejakú dôležitú prácu, ktorú museli stihnúť? Nie! Čo ich teda tak hnalo do Betlehema? Ja nevidím iný dôvod, ako skutočnosť, že títo pastieri práve zažili dotyk neba. Sila Božieho zjavenia v anjelskej zvesti ich hnala pozrieť sa na vlastné oči na to, čo anjeli zvestovali. Nebola to len stará ľudská zvedavosť, ale skutočný hlad duše po naplnení všetkých túžob a snov ľudského srdca. Ich uši počuli zvesť evanjelia od anjelov. Viera je z počúvania. Táto zrodená viera ich prinútila vykročiť a nielen vykročiť, ale aj vynaložiť zvýšené úsilie – ísť a kráčať, bežať podľa tejto novej viery. A odmenou ich viery bolo, že tvárou v tvár uvideli Mesiáša. Aj ty si počul. A teraz veríš. Kráčaš? Bežíš podľa tejto viery? Ak áno, uvidíš Ho tiež.
Autor: Milo Velebír
Pieseň: ES 52


Hospodin otvára oči slepým. Žalm 146,8

On osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva. Efezským 1,18


JÁN 1,1–5(6–8)9–14 :: ŽIDOM 1,1–3(4–6) :: MODLÍME SA ZA: SVÄTÝ PETER (DN)