Zamyslenie na deň 25.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme videli Jeho slávu. Ján 1,14


LUKÁŠ 2,1-14

1  V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet.   2  Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios.   3  Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta.   4  Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho,   5  aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave.   6  Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.   7  I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.   8  A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.   9  A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.   10  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,   11  lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.   12  A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.   13  A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:   14  Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!


Pomoc v narodenom Spasiteľovi. Aj dnes sú v tomto našom kraji (krajine a dobe) pastieri, ktorí bdejú a aj napriek doliehajúcej a temnej noci sa snažia strážiť svoje stádo. Myslím to obrazne. Áno, aj dnes sú rodičia, otcovia a mamy, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia a kňazi, ktorí sa zo všetkých síl snažia strážiť si svoje rodiny, svoje deti, vnúčatá, svojich žiakov a zverencov pred zhubným vplyvom a útokmi dnešného roztopašného a bezbožného sveta. Nám všetkým v ťažkých časoch a zložitých zápasoch, v časoch útokov, neúspechov, sklamaní, ale i vlastných zlyhaní a zranení zaznieva radostná zvesť: „Nebojte sa,… lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ.“ Nám sa neraz v tom našom ľudskom strážení – úsilí – podlamujú kolená a ochabujú ramená, ale Ten, ktorý drží stráž na nebi i na Zemi, nám zosiela pomoc v narodenom Spasiteľovi. On je záchranou a spasením pre strážcov i pre ovce. Pre veľkých i malých, silných i slabých. „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Autor: Dušan Cina
Pieseň: ES 42


Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. 1.Samuelova 2,4

Mária povedala: On mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno. Lukáš 1,52-53


LUKÁŠ 2,(1-14)15-20 :: TÍTOVI 3,4-7 :: MICHEÁŠ 5,1-4 :: MODLÍME SA ZA: UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM