Zamyslenie na deň 24.8.2023

Matúš 12,22-37

22 Nato priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. 23 Zástupy žasli a hovorili: „Či to nie je Dávidov syn?“ 24 Keď to farizeji počuli, povedali: „Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov.“ 25 On poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne, a nijaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. 26 Ak aj satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený — ako obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 28 Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho Ducha, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. 29 Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho vecí, ak najprv toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. 30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje. 31 Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené. 32 A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

33 Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte zlý strom, aj jeho ovocie bude zlé. Veď strom poznať po ovocí. 34 Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. 35 Zatiaľ čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. 36 Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu. 37 Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.“


Zvrátená opozícia a jej spôsoby. Zástupy Ježišovi porozumeli. Pochopili, že v Ňom je naozaj prítomná Božia moc spojená s láskou. A láske porozumie už aj malé dieťa, dokonca aj hriešnik. Občas si myslím, že nebyť farizejov, mohol byť svet spasený už v tejto chvíli. Lenže farizeji tam boli a sú tu aj dnes, pretože v každom z nás je „malý farizej“. Farizej, ktorý odmieta Boha, odmieta Ježiša, odmieta skutočné dobro, pretože má na mysli len to svoje. Od narodenia je v zvrátenej opozícii, nepriateľom Boha, nechce, aby Boh bol Bohom. Pritom je falošný, nehovorí, čo si myslí. Zotrváva v hriechu proti Duchu Svätému – v nevere. Obnova sveta je obnova ľudského srdca, myslenia, správania (1Kor 12,31–13,1 nn). Farizeji sa v Ježišovom svetle naplno prejavili. – – Ježišova reakcia je múdra a poučná. Pokojne vysvetľuje ich počínanie tým, že odhaľuje, čo skrývajú – ich vnútro, zmýšľanie, zámery, ciele. „Strom poznať po ovocí a človeka po reči.“ „Z plnosti srdca hovoria ústa.“ Sú slová, ktoré uzdravujú, a sú slová, ktoré ubližujú a zabíjajú. Často tie isté slová, len ináč povedané. A zvrátená opozícia ich používa práve tak, že ničí, rozbíja, zabíja. Na pohľad ako liečivé, v skutočnosti vražedné. – Podobenstvom sme pozvaní k pravdivému nasledovaniu Ježiša.

Modlitba: Pane náš, Ježišu Kriste, náš Spasiteľu, Obnoviteľ a Uzdravovateľ, ďakujeme Ti, že máš s nami trpezlivosť. Prosíme Ťa, zostávaj so Svojím svetlom aj v našej cirkvi. Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Jozef Grexa st.


Povedal mi Hospodin: Si Môj služobník, Izrael, tebou sa oslávim. Izaiáš 49,3

Synom Izraela poslal Boh slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,36


1.Petra 5,1-5 :: Modlíme sa za: Ružomberok (LOS)