Zamyslenie na deň 24.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 13,1-12

1 V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrénsky Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. 2 Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. 3 Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich. 4 A oni, vyslaní Duchom Svätým, zišli do Seleukie, odtiaľ sa preplavili na Cyprus, 5 a keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Božie v židovských synagógach. Mali so sebou Jána, aby im posluhoval. 6 Keď prešli celým ostrovom až do Pafu, našli tam muža, akéhosi čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezus, 7 ktorý bol tam s vladárom Sergiom Pavlom, mužom rozumným. Tento (Sergios) povolal si Barnabáša a Saula a žiadal si počuť slovo Božie. 8 Ale Elymas, čarodejník – toto znamená totiž v preklade jeho meno – postavil sa proti nim a snažil sa odvrátiť vladára od viery. 9 Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprene sa zahľadel na neho 10 a povedal mu: Človeče, plný všetkej ľsti a každej nešľachetnosti, syn diablov a nepriateľ každej spravodlivosti, či neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? 11 Teraz, ajhľa, ruka Pánova proti tebe, oslepneš a začas neuvidíš slnko. A zaraz obkľúčila ho mrákota a tma, i chodil sem-tam a hľadal niekoho, kto by ho vodil za ruku. 12 Keď vladár videl, čo sa stalo, uveril a veľmi sa divil Pánovmu učeniu.


Tri dôležité prvky. Slovo Božie pripomína tri dôležité prvky potrebné na šírenie evanjelia – radostnej správy o vykúpení v Ježišovi Kristovi: Božie povolanie, modlitbu cirkvi a vernosť pracovníkov. – – Ktorý z týchto prvkov sa týka teba? Cítiš vo svojom vnútri Božie povolanie do služby v cirkvi? Možno ťa Pán volá za farára, presbytera, kantora, kostolníka, či učiteľa detskej besiedky. Ak je to tak, modli sa za to a urob potrebné kroky! Sú to vzácne povolania a nie je dobré ich zanedbať! Si laickým veriacim? Aj ty máš dôležité úlohy v cirkvi. Medzi tie najdôležitejšie patrí modlitba za cirkevných pracovníkov. Nezabúdaj na ňu! Modli sa pravidelne za svojho farára, za biskupov, za pracovníkov vo svojom cirkevnom zbore! Si cirkevným pracovníkom? Máš pracovať verne a svedomito, zo všetkých síl a schopností, aby si na konci dňa mohol povedať: „Neužitočný služobník som. Čo som bol povinný vykonať, vykonal som“ (Lk 17,10).
Modlitba: Odpusť, Bože, že málo túžime vnímať Tvoje povolanie, málo sa modlíme a málo sme verní. Upevni nás v týchto troch veciach, veď nás k tomu. Amen.
Pieseň: ES 647
Autor: Peter Taját


Mojžiš hovoril: „Pane, ak som získal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás!“ 2.Mojžišova 34,9

Zachariáš povedal: „A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty; a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov.“ Lukáš 1,76-77


Lukáš 1,(5-25)57-66.80 :: Skutky apoštolov 19,1-7 :: Izaiáš 40,1-8(9-11) :: Modlíme sa za: Mašková (No)