Zamyslenie na deň 23.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 12,1-25

1 V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2 dal sťať Jakuba, brata Jánovho, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu. 5 Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho. 6 V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. 7 A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. 8 I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! 9 I vyšiel a nasledoval ho; ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. 10 Ako prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. 11 Vtedy sa Peter spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával. 12 Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa. 13 Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať, 14 a ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. 15 Oni jej však povedali: Blázniš! Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali: Je to jeho anjel. 16 Peter však neprestával klopať, a keď otvorili a videli ho, užasli. 17 On im dal rukou znamenie aby mlčali, a vyrozprával im, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a potom povedal: Oznámte to Jakubovi a bratom. Nato vyšiel a odobral sa na iné miesto. 18 Keď sa rozodnilo, medzi žoldniermi bolo nemalé zdesenie, čo sa stalo s Petrom. 19 Herodes ho totiž hľadal, a keď nenašiel, vyšetroval strážnikov, rozkázal ich odviesť, odišiel z Judska do Cezarey a tam prebýval. 20 (Herodes) sa hneval na Týranov a Sidoncov. Preto jednomyseľne prišli k nemu a nakloniac si kráľovho komorníka Blasta, prosili o pokoj; ich krajina živila sa totiž z kráľovskej (zeme). 21 V určený deň obliekol si Herodes kráľovské rúcho, posadil sa na trón a prehovoril k nim. 22 A ľud volal: To je hlas Boží, a nie ľudský! 23 A zaraz ranil ho anjel Pánov, pretože nevzdal Bohu slávu a – žraný červami – vypustil dušu. 24 Slovo Pánovo však rástlo a šírilo sa. 25 Barnabáš a Saul, keď skončili svoju službu, vrátili sa z Jeruzalema a vzali so sebou Jána, prímenom Marka.


Záleží od uhla pohľadu. Sú dva možné pohľady na prečítaný text. Prvý je takýto: Herodes má moc, bohatstvo a postavenie. V Pána Boha neverí a všetko toto získal vlastnou politikou, intrigami. Peter je chudobný, prenasledovaný a najnovšie – vo väzení. To všetko za to, že sa rozhodol pre kresťanskú vieru a hlásanie Ježišovho evanjelia vo svete. – – Druhý možný pohľad: Peter zažil skúsenosť, ako málokto iný. Boh ho zázračným spôsobom vyslobodil z väzenia. Na vlastnej koži zakúsil pravdivosť Pánových slov, ktoré pôvodne povedal Pavlovi: „Moja moc sa v slabosti dokonáva.“ Naopak, Herodes nič z toho nepoznal, naopak, jeho koniec bol otrasný. – – Božie slovo nám jasne ukazuje – a skúsenosť ľudí viery to dosvedčuje – že šťastie sa neskrýva v prepychových domoch, bezpečie nebýva vždy za múrmi mocných pevností, spokojný spánok nezaručí vždy tá najmäkšia posteľ… Hospodin dáva požehnanie, On nám je hradom prepevným. „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne“ (Ž 4,9).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoja moc sa dokonáva v našej slabosti a pokore. Odpusť, že to zabúdame a predvádzame sa svojimi výkonmi. Nauč nás žiť, podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 668
Autor: Peter Taját


Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. Žalm 63,5

S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. Kolosanom 1,11-12


Micheáš 7,7-9.18-20 :: Modlíme sa za: Martin – Záturčie (Tu)