Zamyslenie na deň 24.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 3,11-26

11 A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení. 12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! 13 Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha, 15 ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho. 16 A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze Neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás. 17 Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; 18 Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť. 19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, 20 prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, 21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa; toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť; 23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. 24 Všetci proroci od Samuela rad radom, ktoríkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. 26 Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí.


Pravda a láska pri vyznávaní Krista. Uzdravený človek sa pridŕža Petra a Jána, preto sa k nim zbehlo mnoho ľudí. Reakciou na Božie skutky je úžas a záujem, ktorý sa prejavuje i tým, koľko prišlo ľudí. Toto všetko slúži k rastu Kristovho tela. Peter a Ján stoja pred ľuďmi s vedomím, že sa niektorí z nich dožadovali, aby Ježiš bol ukrižovaný. Akú odvahu mali, keď smelo vyhlásili, že chromý bol uzdravený v Ježišovom mene! Neriedia pravdu. Nezanášajú ju rôznymi slovami – pre ľudí milými a dobre počuteľnými. Otvorene poukazujú na to, že zástup nesie spoluvinu na Kristovej smrti. Zároveň pritom nemali voči týmto ľuďom nepriateľstvo, lebo „to z nevedomosti urobili“ (v. 17). Ak by robili pokánie a uverili v Krista, zažili by „zahladenie hriechov“ (v. 19) a prišli by do ich života „časy duchovného osvieženia od Pána“ (v. 20). Aj my by sme mali byť smelí a priami – nie však drzí. Nech naše ústa sú plné pravdy! Na ľudí, ktorým zvestujeme, sa pozerajme, ako na svojich súrodencov v Ježišovi Kristovi! Ak budeme mať od Boha príležitosť zvestovať Krista iným ľuďom, jasne Ho zvestujme! A nezabudnime na modlitbu! – – Ďakujem ti, Pane, za chvíle v mojej minulosti, v ktorých si sa ma dotýkal! Aj dnes chcem zakúsiť slobodu, ktorú mi ponúkaš, keď ľutujem a vyznávam svoje hriechy.
Autor: Radoslav Naď
Pieseň: ES 483


Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú. 5.Mojžišova 7,9

Ježiš sa modlil: A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ján 17,3


Marek 9,14-29:: MODLÍME SA ZA: Ladzany (Ho)