Zamyslenie na deň 25.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


Lukáš 24,(44-49)50-53

44 hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho. 49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.


Začarovaný kruh. Zamotali sme sa. Nevieme nájsť cestu von. Zažívame veľa sklamaní. Či už od cudzích, vlastných, ale i od nás samých. K tomu sa pridá ešte nejaký úder pod pás. Ten, kto bol pre nás zdrojom odvahy a múdrosti, zrazu odchádza. Lúči sa s nami. Naša myseľ je naplnená smútkom a neistotou. Už nemáme pre koho žiť. Učeníci sa nachádzajú v podobnom rozpoložení. Mnohým súvislostiam nerozumejú. Mali 40 dní na to, aby spracovali Ježišovo vzkriesenie. Teraz čelia ešte nepochopiteľnejšej udalosti. Pán Ježiš ich vyvádza von z mesta, kde zažili sklamanie z ľudí a ich politiky, náboženstva, kultúry, ale i z vlastného zlyhania. Zdá sa, že im chce dať čosi nové. Pán Ježiš zdvihol ruky a požehnal ich. Také nič. Pritom vnímame, že to má životodarné pôsobenie. Netuším, čo sa odohralo medzi požehnaním a Ježišovým unesením do neba, ale na životoch učeníkov sú isté tri veci: 1. s veľkou radosťou sa vrátili do mesta „sklamania“; 2. boli v chráme; 3. chválili a dobrorečili Bohu; dôverujú Ježišovým slovám. Tak čo? Ešte stále si v začarovanom kruhu? Pán Ježiš Ťa chce vyviesť von, chce Ťa požehnať, aby si sa naplnený radosťou vrátil tam, kde si – do mesta „sklamania“. Už s inou optikou. Optikou Božej lásky, ktorú načerpáš v Božej prítomnosti, chválou a dobrorečením. Dôveruj Mu, lebo On chce cez nás konať i v dnešný sviatok.
Autor: Lýdia Naďová
Pieseň: ES 160


Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. Zachariáš 6,15

Ananiáš sa modlil: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi Saulovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme. Riekol mu ale Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských. Skutky apoštolov 9,13.15


Skutky apoštolov 1,3-4(5-7)8-11 :: Žalm 47 :: 1.Kráľov 8,22-24.26-28:: MODLÍME SA ZA: Lazy pod Makytou (Tu)