Zamyslenie na deň 24.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. adventná nedeľa
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Pán blízko! Filipským 4,4-5

Lukáš 1,(39-45)46-55(56) :: Lukáš 1,68-79 :: 2.Korintským 1,18-22


Štedrý večer. Nocturna natalis


Filipským 4,4-7

4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.


Vianoce = Pán je blízko. Dnešným dňom sa končí Advent a začínajú sa Vianoce. Dátumovo to síce sedí, ale skutočne nastane čas radosti a veselosti? Skúsenosť nás učí, že sa to nedeje automaticky. Starostlivo sme ukončili vianočné prípravy, nachystali darčeky, ale ani to nie je záruka pokojných a radostných Vianoc. Apoštol Pavel nás učí, že Vianoce sa začínajú tam, kde prežívame blízkosť Pána. Ona z nás robí vianočných ľudí. Tí sa vyznačujú neustálou radosťou, ktorá sa ich zmocňuje vždy v Božej blízkosti. Vianoční ľudia sa nestarajú iba o najbližších, ale ich dobrotivosť je známa všetkým ľuďom, lebo Pánova prítomnosť robí každého človeka blízkym. V Božej blízkosti mizne ustarostenosť, lebo nič nie je dôležitejšie, ako On. Tu ostáva iba priestor na dôvernú modlitbu, lebo naše skutočné starosti neodstráni darček, ale Boh. Iba On v narodenom Spasiteľovi môže do sŕdc ľudí vložiť pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Nie je to pokoj na pár hodín alebo dní, privodený dobrou náladou. On má svoj zdroj v Bohu, preto dokáže natrvalo hájiť srdcia a mysle ľudí. Preto neostaň tieto sviatky bez Pána! On je blízko teba. Na tebe záleží, či sa Mu otvoríš. V Jeho blízkosti zažiješ to najkrajšie čaro Vianoc.
Autor: Slavomír Sabol
Pieseň: ES 52


Tak hovorí Hospodin: Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma! Jeremiáš 35,14

Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi. Židom 1,1-2


Matúš 1,(1-17)18-21(22-25) :: Rímskym 1,1-7 :: Lukáš 1,68-79 :: Izaiáš 7,10-14 :: MODLÍME SA ZA: Západný dištrikt

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou