Zamyslenie na deň 25.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu. Ján 1,14


1.Jána 3,1-6

1 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 3 A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On. 4 Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona. 5 A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu. 6 Ktokoľvek zostáva v Ňom, nehreší; a ktokoľvek hreší, nevidel Ho, ani nepoznal.


Teraz sme Božími deťmi. My, ľudia, zvykneme povedať: „To je ten, ktorého rodičia sú tamtí.“ A je nám všetko jasné. Po ľudsky povedané – zaradíme, zaškatuľkujeme a je to. Som Božie dieťa! Lebo Otec mi dal takúto veľkú lásku. To však svet nepozná. Veď ani nemá čas. V takom zhone sa predsa nedá poznať, že sme Božie deti. V tej rýchlosti sveta, jeho života, zostáva čas iba na posmešný pohľad, či akýsi úškrn. Dokonca som počul, ako na adresu veriacich v zhromaždení vyriekol istý právnik slová, že „tí ľudia fakt nemajú čo robiť.“ Ale my by sme spolu s Lutherom povedali: Práve preto, že máme veľa práce, musíme sa veľa modliť. Veď vieme, Kto z nás sňal hriechy a Kto marí skutky diablove. Preto sa potrebujeme modliť. Byť v spojení s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Byť v spojení s Bohom. Zostávať v Jeho láske. Je to veľmi dôležité, lebo uvedomenie si daru Božej lásky v Ježišovi Kristovi nás nenechá ľahostajných voči hriechu, zvlášť v tomto čase Vianoc, kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša. Tu je uistenie: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme.“ Sme za to vďační?
Autor: Ján Brozman
Pieseň: ES 38


Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. 5.Mojžišova 4,24

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1.Jána 4,10


Lukáš 2,(1-14)15-20 :: Títovi 3,4-7 :: Žalm 2 :: MODLÍME SA ZA: Žaškov (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou