Zamyslenie na deň 24.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

21. nedeľa po Svätej Trojici
Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Rimanom 12,21


Efezanom 6,10-17

10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. 17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.


Máme byť Božími bojovníkmi. Bojujeme zápas viery v tomto svete – so všetkým zlým, čo nás obklopuje. Medzi ľuďmi sa rozmáha zloba, nevraživosť, závisť, nadradenosť, panovačnosť… Ako si telo chránime pred zimou, vetrom, dažďom, tak nám Boh ponúka aj ochranu vnútorného človeka. Aby sme všetko zlé prekonali, aby sme obstáli pred úkladmi diabla, treba sa obliecť do celej Božej výzbroje“: Mať vieru a dôveru v Ježiša Krista – veď On zmyl našu vinu, zaplatil za nás a diabol nemá nad nami viac moci. Len dajme pozor na seba, stojme pevne, bdejme“, buďme pripravení! Prijmime pravdu – nie ľudskú, svetskú, pozemskú, ale tú Božiu! Spravodlivosť, ktorá vedie k pokoju, láske a odpúšťaniu. Láska v každodennom živote je evanjeliom tomuto svetu, ktoré prekonáva zlobu a nenávisť. Sami o sebe by sme toho neboli schopní, lebo sme slabí, a tak nie pre naše skutky, ale pre zásluhy Pána Ježiša môžeme odolať, prekonať a vydať svedectvo viery. Štít chráni srdce, dôležité orgány a je ochranou pred šípmi. Štít viery je našou ochranou pred nepokojom, strachom, pochybnosťou. Prilba chráni hlavu, a tak si vezmime aj prilbu spasenia, veď sme boli vykúpení krvou Pána Ježiša. Nakoniec si zoberme meč Ducha, ktorým je slovo Božie, a to nám je slovom života.
Modlitba: Bože dobrý, láskavý, Pane milostivý! Pred Teba predstupujeme, Teba oslavujeme a zvelebujeme a za spásu v Ježišovi, Tvojom Synovi, nám danú Ti ďakujeme! Ďakujeme, že nám ponúkaš celú výzbroj Božiu, aby sme obstáli, aby sme sa zachránili! Amen.
Pieseň: ES 259
Autor: Miroslava Balková


Môj duch ostane medzi vami, nebojte sa! Aggeus 2,6

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Rimanom 15,13


Matúš 5,38-48 :: Jeremiáš 29,1.4-7(8-9)10-14 :: Matúš 10,34-39 :: Žalm 110 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo ViViT