Zamyslenie na deň 23.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 13,18-21

18 Potom hovoril: Čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? 19 Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady; vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. 20 A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? 21 Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo.


Už si zasial a zamiesil? Nie je to tak dávno, čo ľudia v panike vykúpili skoro všetku múku a droždie. Báli sa pandémie a vymysleli si stratégiu prežitia. Mysleli si, že keď budú musieť byť v izolácii, tak si aspoň upečú chlieb. – – Ježiš sa pýta: Čomu je podobné kráľovstvo Božie?“ Kráľovstvo Božie má nepatrné a skoro nepostrehnuteľné začiatky – malé zrniečko a trochu kvásku. Keď sa však zrnko dostane do pôdy a kvas do múky, stane sa niečo, čo spôsobí, že vyrastie veľká rastlina alebo vykysne chutný chlieb. Podobne aj Božie kráľovstvo nadobúda netušené rozmery a zasahuje celý svet. V Ježišovi sa Božie kráľovstvo stalo živou skutočnosťou. – – Aké boli začiatky? Ježiš sa narodil chudobným rodičom, ako malé dieťatko v chlieve. Vyrastal v Nazarete a bol tesárom. Keď bol dospelý, tri roky vyučoval dvanástich učeníkov a jeden z nich Ho zradil. Nakoniec zomrel na kríži a učeníci Ho opustili. Ale… Ježiš povedal: Amen, amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku“ (J 12,24). Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. To je zvesť, ktorú máme zvestovať. Ježiš zomrel za mňa aj za teba, pretože ťa miluje a chce byť tvojím Kráľom a Pánom. – – Môžeme sa pridať k modlitbe kmeňa Zulu: Ó, aké blaho – žiť v Tvojom kráľovstve, vďaka Tebe, náš Kráľu!“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa nemusíme trápiť, keď cirkev vyzerá, ako malé zrniečko. Ďakujeme, že ju chceš viesť, aby rástla. Odpusť, že pri tom málo spolupracujem. Veď ma a posilňuj, nech máš zo mňa úžitok. Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Ľubica Trusinová rod. Vecanová


Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu. 5.Mojžišova 8,10

Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 1.Korintským 10,31


Príslovia 3,1-8 :: Modlíme sa za: Sucháň (Ho)