Zamyslenie na deň 24.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 6,10-25

10 Keď ťa privedie Hospodin, tvoj Boh, do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe tak ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, 11 a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil, a keď sa naješ a nasýtiš, 12 dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 13 Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! 14 Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, 15 aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme – lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba. 16 Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse. 17 Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina, svojho Boha, i Jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. 18 Rob, čo je správne a dobré v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom, 19 že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin.

20 Keď sa ťa zajtra opýta syn: Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh? 21 odpovedz svojmu synovi: Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. 22 Hospodin dal veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu a proti faraónovi i proti celému jeho domu pred našimi očami. 23 Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom. 24 Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto ustanovenia, báť sa Jeho, nášho Boha, aby sa nám dobre vodilo po všetky dni, aby nás zachoval nažive, ako je to dnes. 25 A to bude našou spravodlivosťou, keď budeme zachovávať a plniť všetky tieto prikázania pred Hospodinom, svojím Bohom, ako nám prikázal.


Pamätajme na Darcu! Boh sa nám prihovára naozaj rozličnými spôsobmi. Neraz nás Svojím slovom usvedčuje. Upozorňuje nás na chyby, vystríha pred hriechmi. V dnešnom texte varuje Izraelitov pred zabudnutím. Po príchode do zasľúbenej zeme skutočne vyvolený národ až príliš rýchlo spohodlnel a spyšnel. Odrazu si málokto spomenul na to, Kto im všetkým daroval slobodu a novú krajinu. Prestali Ho vzývať a slúžiť Mu. – – Hospodin aj v našich dňoch hovorí k celému svetu, k Svojmu dielu. Často veľmi zjavne. A ľudstvo akoby nerozumelo. Alebo nechce rozumieť? Veď je také ľahké v pohodlí a luxuse zabudnúť na vďačnosť. Nemyslieť na Pôvodcu všetkého, čo máme. Toto nebezpečenstvo hrozí aj dnešným nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Biblia nás učí, ako máme prijať zvesť nášho Otca, ktorá nás usvedčuje z hriešneho konania. Reagujme preto adekvátne, nie ako pasívni diváci a poslucháči! Vyznajme svoje hriechy, čiňme pokánie a prosme o odpustenie! Veď On vo Svojej láske odpustí všetkým, ktorí Ho v pokore prosia.
Autor: Norbert Hajský
Pieseň: ES 339


Pomáhaj, Hospodine, bo niet už zbožného; vymizli verní medzi ľuďmi. Žalm 12,2

Pavol píše: Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo. Kolosenským 4,3


Ján 3,31-46 :: Modlíme sa za: Sása (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby