Zamyslenie na deň 23.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 6,1-9

1 Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať 2 – na to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 4 Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6 Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. 8 Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami 9 a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.


Živá viera formuje budúce generácie. „Šemá“, teda počuj, sa stal židovským vyznaním viery, ktoré zbožní židia opakovali každý deň a každú sobotu v synagóge. Slovko „počúvaj“ je jediné v rozkazovacom spôsobe. Všetky ostatné sú v oznamovacom. Tento text nám chce naliehavo povedať: „Počúvaj – vnímaj, kto je Boh! Buď v neustálom kontakte s Ním!“ Každý deň. Nielen formálne – v nedeľu na službách Božích! Spoznávaj Ho takého, aký v skutočnosti je! V Jeho nekonečnosti, veľkosti, štedrosti a láske. Komunikuj s Ním! Nebuď formálny! Ak budeš mať vzťah s Bohom, bude to mať následky, že Ho budeš milovať. Jeho Slová sú v tvojom srdci, v tebe. Nenecháš si to len pre seba, lebo budeš vedieť, že patriť Bohu je veľmi dôležité. Bude ti záležať, aby nové generácie po tebe patrili živému Bohu. A budeš robiť všetko preto, aby našli zmysel života v Bohu. On túži po tom, aby sme svoju vieru v Neho nielen odriekali, ale aj reálne žili v našich rodinách. Lebo často je to naopak. Stredná a mladá generácia chýba v našich spoločenstvách. A my hovoríme – to komunizmus, totalita. V skutočnosti sme to my, kto im nedal príklad viery. My, ktorým na tom dostatočne nezáležalo. Buďme aj dnes v kontakte so svojím Pánom – veľmi vážne a veľmi osobne! Aby On mohol konať dielo záchrany v našich rodinách. Aby mohol žehnať každú ďalšiu generáciu túžiacu po Ňom.
Autor: Viera Šimová Šoltés
Pieseň: ES 454


Hospodin bol so Samuelom, takže ani jednému Jeho slovu nedal padnúť na zem. 1.Samuelova 3,19

Pavol píše: Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 1.Tesalonickým 1,8


Ján 1,43-51 :: Modlíme sa za: Sabinov (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby