Zamyslenie na deň 23.8.2023

Matúš 12,15-21

15 Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Mnohé zástupy išli za ním a on všetkých uzdravil. 16 Prikázal im však, aby o ňom verejne nehovorili. 17 To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša: 18 Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho Ducha a on oznámi právo národom. 19 Nebude sa škriepiť, ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. 20 Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. 21 V jeho meno budú dúfať národy.


Skrytá reklama. Žijeme v dobe politiky a politikov. Nie, že by predtým neexistovali, ale teraz to prežívame omnoho intenzívnejšie. Robia politiku čoraz hlasnejšie. V masmédiách, na mítingoch, na uliciach aj na námestiach. Sľubujú hory-doly, ale už im takmer nikto neverí, pretože takmer vždy sklamali. Málo bolo a málo je tých, ktorí nesklamali a nesklamú, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Väčšinou sa to, žiaľ, ukáže až po ich smrti, prípade po odchode do dôchodku. Ježiš prináša úplne inú dobu, iné spôsoby. Nie je politikom, ale skutočným milovníkom ľudí. Je Mu ich ľúto, pretože ich vníma ako ovce, ktoré nemajú pastiera, ktoré sú rozptýlené, roztúlané, rozdelené, zmätené, oklamané… On skutočne pomáha, a to, čo sľubuje, aj splní, pretože je Synom Boha, ktorý stvoril svet a vesmír a život vo všetkých jeho formách. Robí to však zatiaľ v skrytosti, v tichosti. Pretože – v láske. Tak to bude až do chvíle, keď bude dokončené Jeho dielo obnovy sveta a ON príde v moci a sláve. Vtedy už bude každému zjavená Jeho sláva, no pre niektorých už bude neskoro. My však dúfame v Neho už dnes, a to zjavne, pretože ON oznamuje právo národom, aj tým nalomeným a tlejúcim… Otče náš, Darca života, Darca lásky a dobroty, ďakujeme Ti, že si poslal Svojho Syna, skrze ktorého obnovuješ stvorený svet. Prosím Ťa, buď s nami a dávaj nám Svojho Ducha, aby sme rozumeli Tvojim cestám a chodníkom a kráčali po nich. Amen.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si poslal Ježiša v tichosti, a nie s hučiacimi zbraňami. Odpusť Cirkvi, že kedysi používala aj zbrane a násilie. Zošli nám Ducha pokánia, aby sme sa obrátili na Tvoju cestu pokoja a lásky. Amen.
Pieseň: ES 349
Autor: Jozef Grexa st.


Dobrodenia Hospodina chcem spomínať, chvályhodné skutky Hospodina za všetko, čo nám Hospodin poskytol. Izaiáš 63,7

Už ste okúsili, že Pán je dobrý. 1.Petra 2,3


Ján 8,3-11 :: Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (GeS)