Zamyslenie na deň 22.8.2023

Matúš 12,1-14

1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť. 2 Zbadali to farizeji a povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ 3 On im však povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on aj tí, čo boli s ním? 4 Ako vošiel do Božieho domu a ako jedli predkladané chleby, ktoré nesmel   jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazi? 5 Alebo či ste nečítali v Zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znesväcujú sobotu, a sú bez viny? 6 Hovorím vám: Tu je niečo väčšie ako chrám. 7 Keby ste boli spoznali, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. 8 Veď Syn človeka je pánom soboty.“

9 Keď odtiaľ odišiel, prišiel do ich synagógy. 10 Tam bol človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Opýtali sa Ježiša: „Je dovolené v sobotu uzdravovať?“ To preto, aby ho mohli obžalovať. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu, a tá by mu v sobotu spadla do jamy, a on by ju nechytil a nevytiahol? 12 A o koľko je človek cennejší ako ovca! Preto v sobotu je dovolené dobre robiť.“ 13 Nato povedal tomu človeku: „Vystri ruku!“ Vystrel ju teda a bola zasa zdravá ako tá druhá. 14 Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.


Milosrdenstvo chcem, a nie obeť. Môj syn v hneve udrel svoju sestru po tvári. Hneď si uvedomil, že urobil zle, a tak jej rýchlo (ale bez akejkoľvek emócie alebo záujmu) povedal to naučené slovko: „prepáč!“, a hral sa ďalej. Ona však plakala, bolelo ju to – na tele aj na duši. Môj syn síce dodržal „zákon“ – povedal „prepáč“, ale to bolo úplne prázdne: bez lásky, bez milosrdenstva. Dá sa totiž naplniť zákon, a pritom nemilovať. Naopak to však nefunguje, lebo kto miluje, naplnil zákon (R 13,8). A teda cieľom je láska, a nie prázdne dodržiavanie prikázaní. Milovať je však oveľa ťažšie, ako dodržiavať zákon. Aj farizeji si vybrali tú ľahšiu cestu. Ľudí a ich potreby (to ťažké) dali nabok a do stredu postavili dodržiavanie zákona (to ľahšie). Ježiš to však urobil naopak – do stredu postavil človeka s vyschnutou rukou (Lk 6,8). Ten potreboval pomoc. Potreboval milosrdenstvo. – – Čo staviaš do stredu ty? Ľudia naokolo sú všelijakí – aj neslušní, aj škaredo oblečení, aj chorí alebo hladní. Potrebujú pomoc, milosrdenstvo. Postav ich do stredu tak, ako to urobil Pán Ježiš! Lebo oni sú tí, kvôli ktorým sa oplatí zobrať aj posvätné chleby z chrámu a dať im najesť…

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že chceš milosrdenstvo, a nie obeť. Odpusť mi, že sa viac zaoberám obradmi a piesňami, než milosrdenstvom. Daj mi múdrosť, nech žijem Tvoje milosrdenstvo, ktorým vychovávaš a nerozmaznávaš. Amen.
Pieseň: ES 236
Autor:  Jozef Grexa najmladší


Hospodin, váš Boh, vás skúša, aby poznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. 5.Mojžišova 13,4

Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 1.Korintským 10,13


1.Samuelova 17,38-51 :: Modlíme sa za: Rožňava (GeS)