Zamyslenie na deň 21.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,49-53

49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. 51 Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa 53 otec proti synovi a syn proti otcovi; matka proti dcére a dcéra proti otcovi; svokra proti neveste a nevesta proti svokre.


Prinášam rozdelenie. Ako zvláštne nám znejú tieto slová z úst Pána Ježiša! Veď predsa Ježiš je pre nás Kniežaťom pokoja! On sám povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam“ (J 14,27). Prečo teraz hovorí, že na Zem prináša oheň a rozdelenie medzi ľudí, dokonca rozdelenie najbližších? Lebo to tak musí byť. Oheň je súd. Pán Ježiš je Sudca, ktorý musí najskôr byť pokrstený krstom – musí trpieť, zomrieť, a napokon vstať z mŕtvych. Ježiš prišiel, aby sme mohli spoznať Pána Boha. Boh sa sklonil k človeku. No nie všetci Ho prijali a uverili v Neho. Ale tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími. Tak sa Pán Ježiš stáva najdôležitejšou križovatkou nášho života. Nie je jedno, v koho veríme, či prijmeme Krista ako Spasiteľa, alebo Ho odmietneme. Preto Pán Ježiš prináša rozdelenie. Každý vo svojom živote musí urobiť rozhodnutie sám za seba: pre Krista, alebo proti Kristovi. Pre život alebo smrť. Pre nebo, alebo pre peklo. Ak sa obrátime celým srdcom k Ježišovi, môže prísť rozdelenie i do rodiny, kde ostatní nechcú prijať Krista. Preto sa modlime aj za naše rodiny, aby sme vo večnosti, no i v časnosti nemuseli byť rozdelení! – – Duchu Svätý, pomôž nám činiť pokánie, pomáhaj nám veriť a nasledovať Pána Ježiša! Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.
Autor: Zuzana Lipovská
Pieseň: ES 690


Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku. Žalm 127,2

Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipským 4,19


1.Kronická 29,9-18 :: MODLÍME SA ZA: Rožňava (Ge)