Zamyslenie na deň 20.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 27,12-23

12 Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárím a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom. 13 Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona, 14 pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cínskej púšti. 15 Mojžiš hovoril Hospodinovi: 16 Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, 17 ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 18 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. 19 Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu poverenie pred ich zrakom 20 a prenes na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal celý zbor Izraelcov. 21 Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára, a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe úrímu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať, on i všetci Izraelci s ním, i celý zbor. 22 Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin: vzal Józuu, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, 23 položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.


Byť duchovne vedený. Človek potrebuje v každom veku niekoho, kto by mu udával v živote správny smer, niekoho, kto by ho napomínal, keď treba, potrebuje niekoho, kto by sa oňho staral. Mojžiš si veľmi dobre uvedomuje, že keď zomrie, izraelský ľud ostane sám. Doslova „ako ovce, ktoré nemajú pastiera.“ Uvedomuje si, že je viac ako potrebné, aby niekto nastúpil na jeho miesto. Veď, kto ich bude napomínať? Kto za nich bude prosiť pred Hospodinom? Kto ich bude viesť? Preto Mojžiš prosí Hospodina, aby ustanovil niekoho, kto prevezme jeho úlohu; niekoho, kto prevezme vodcovstvo. Milý priateľ, kým sa nechávaš viesť ty? Máš vo svojom živote niekoho takého? Je niekto, kto ťa dokáže nielen napomenúť, ale aj povzbudiť? Je niekto taký, kto nemá problém za teba prosiť pred Pánom Bohom? Kto za teba Pánu Bohu ďakuje? Ak áno, tak potom ďakuj za takého človeka aj ty, pretože je to niekto vzácny! Ak nie, pros Pána Boha o niekoho takého! Hospodin vypočul Mojžiša a pre Svoj ľud si vyvolil jeho nástupcu: „Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom je duch…“ (v. 18). Hospodin, Boh duchov si vyvolil muža, v ktorom je duch, aby duchovne viedol izraelský ľud. Aby Boží ľud duchovne nezahynul, vyvolil si Boh Svojho jedinečného Syna Ježiša. Vyvolil Ho aj kvôli tebe. Necháš sa Ním viesť?
Autor: Tomáš Lipovský
Pieseň: ES 484


Potom vylejem svojho Ducha na každé telo. Joel 3,1

Peter povedal: Keď teda pravica Božia povýšila Ježiša a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to teraz vidíte a počujete. Skutky apoštolov 2,33


Filemonovi 1-16(17-22) :: MODLÍME SA ZA: Rozložná (Ge)