Zamyslenie na deň 20.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 1,1-8

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista!

3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Kristovi Ježišovi a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým 5 pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás 8 a aj nám rozprával o vašej láske v Duchu.


Čo sa rozpráva o nás. Chodím do servisu s autom na bežné opravy. Keď tam prídem, jeden mechanik sa mi zakaždým prihovorí: „Prišli ste?“ Pamätá si ma od istej chvíle, keď zastupoval pri pokladni a omylom mi vydal viac peňazí. V tej chvíli som to nespozoroval, dosť som sa ponáhľal. Našli moje telefónne číslo, a tak mi zavolali. Vrátil som navyše vydanú hotovosť. Inak by to tomuto pracovníkovi stiahli z výplaty. – – K láske, o ktorej sa píše v dnešnom slove vo verši štvrtom, sa nedopracujeme svojím úsilím a snažením, ani svojou schopnosťou a umom (to sú naše ľudské možnosti), ale vo viere. Keď dovolíme Duchu Svätému, aby nás uchopil a použil tak, ako chce, potom to nie sme my, ktorí konáme, ale On skrze nás. Ako hovoria slová textu (v. 8): „aj nám rozprával o vašej láske v Duchu.“
Autor: Ivan Bojna
Pieseň: ES 647


Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému. 1.Samuelova 7,3

Pavol píše: Nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho. Filipským 1,27


Ján 21,1-14 :: MODLÍME SA ZA: Ivančiná (Tu)