Zamyslenie na deň 19.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 24,50-53

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.


Úspech a vernosť. Keď som pracoval na dvore farského úradu, prišiel za mnou človek, ktorému krvácali ruky. Po tom, čo sme sa spolu začali rozprávať, zdalo sa mi, že má vypité. Oslovil ma, porozprával mi, čo prežíva. Chcel som ho ošetriť, ale on odišiel. Neraz si veriaci ľudia myslia, že nevykonali dosť práce alebo ju nekonali správne. Aj ja si to niekedy uvedomujem. – – Z dnešného textu vyplýva, že keď Pán Ježiš vstúpil na nebo, učeníci sa Mu poklonili a išli do Jeruzalema a oslavovali Boha chváliac Ho v chráme. Vstúpenie na nebo je povýšením Ježiša za Jeho vernosť. Jedným z dôrazov Vstúpenia je, že odmena nie je daná úspešným, ale verným. Na to je potrebné pamätať v cirkvi i v súčasnosti. Vernosti Bohu, nie úspechu vo svete, sa dostáva Božej odmeny. Ježiš je tým, kto všemožne usiluje o naše dobro. Odstraňuje to, čo nás delí od Boha aj od ľudí. Naše hriechy, ktoré nás oddeľujú od Boha i blížnych, berie na Seba, prijíma to, čo pôvodne bolo určené nám, stáva sa naším Záchrancom. Ako tí, ktorým je darovaná kráľovská sloboda Božích detí, smieme stáť v Pánovej službe. Oslava nášho nebeského Otca nás vedie k radosti, napriek starostiam a smútku, ktorý prežívame. Mala by nás však viesť aj k vedomiu našich hriechov. Pán Boh sa zjavuje v našich životoch práve preto, aby nás poučil a neustále viedol k pokore a službe. Ako Svojich učeníkov, lebo Mu vieme za všetko dobrorečiť a oslavovať Ho (v. 53). Nemusíme použiť veľa slov, môže to byť v jednoduchej a úprimnej modlitbe.
Autor: Ivan Bojna
Pieseň: ES 355


Len toto povedzte jeden druhému navzájom: „Čo odpovedal Hospodin? alebo: „Čo hovoril Hospodin?“ Jeremiáš 23,35

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Kolosenským 3,1


Ján 20,11-18 :: MODLÍME SA ZA: Istebné (Lo)