Zamyslenie na deň 18.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,21-24

21 Vtedy rozveselil sa Ježiš v Duchu Svätom a riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, Otče, tak sa Ti ľúbilo. 22 Všetko odovzdal mi Otec, a nik nevie, kto je Syn, len Otec, a kto je Otec, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť. 23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.


Blažené oči, ktoré vidia. Mnohí proroci a králi si žiadali vidieť Ježiša Krista. Byť svedkami zázrakov, ktoré činil po celom Izraeli. Túžili počúvať Jeho proroctvá, ale nepočuli. Ježiš sa narodil v Betleheme, v jasličkách na slame medzi dobytkom ako syn chudobného tesára. Jeho príchod na svet nesprevádzali ohňostroje ani bohaté oslavy. Prišiel na tento svet, aby zvestoval Kráľovstvo nebeské „nemluvňatám“. Neprináša Slovo pravdy bohatým a mocným, ukryté ostáva aj pred zrakom múdrych a opatrných. To Slovo je určené tým najchudobnejším, najbezvýznamnejším, ktorí v očiach kráľov mali menšiu hodnotu ako zvieratá. Boh si vyvolil jednoduchých ľudí. – – Preto nežime svoj život len materiálne! Nezameriavajme sa len na získavanie a zveľaďovanie majetku, nemyslime na zahraničné dovolenky a nekupujme si drahé autá, len aby sme sa mohli nimi chváliť pred ostatnými a nezaobstarávajme si nepotrebné veci len tak, pre potešenie očí! Myslime na skutočný poklad, ktorým je VEČNÝ ŽIVOT. Získali sme ho prostredníctvom Ježiša Krista, ktorý položil Svoj drahocenný život za nás, aby nás očistil od našich hriechov a Svojou nevinnou krvou nás vykúpil od smrti večnej a moci diabolskej. „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Blahoslavení chudobní duchom, lebo tých je kráľovstvo nebeské.“
Autor: Alena Gombašanová
Pieseň: ES 280


Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Izaiáš 65,1

Boh vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Kedysi neboli ste ani „len ľudom“, a teraz ste „ľudom Božím; žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania. 1.Petra 2,9-10


1.Korintským 1,26-31 :: MODLÍME SA ZA: Dobrá Niva (Zv)