Zamyslenie na deň 17.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 66,15-24

15  Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a Jeho vozy ako povíchrica, aby s prchkosťou odplatil svojím hnevom a svojím karhaním v ohnivých plameňoch.   16  Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo; mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin.   17  Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v strede, tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú – znie výrok Hospodinov.   18  Poznám ich skutky aj ich myšlienky a prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.   19  Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o mojom mene a nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi.   20  Potom privedú ako obetný dar Hospodinovi všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema – hovorí Hospodin – ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho.   21  Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov – hovorí Hospodin.   22  Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.   23  A od novmesiaca po novmesiac a odo dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou – hovorí Hospodin.   24  Keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého.


O Božom hneve. Pán Boh je LÁSKA, je milostivý, ale aj zvrchovaný Pán. Rovnako, ako Svoju lásku, môže uplatniť aj Svoj hnev. Ako symbol Božieho hnevu prorok spomína oheň. Je symbolom očisťovania. Pán Boh potrestal aj Izrael, keď neposlúchol prorokov, ale zároveň im dal sľub, že ak sa k Nemu obrátia, zmiluje sa nad nimi. Tak čítame aj v J 3,17: „Lebo neposlal Boh Syna Svojho na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Pán Boh môže aj dnes trestať, ako čítame: „Lebo Boh bude súdiť ohňom,“ ale robí to preto, aby očistil a oddelil dobro od zla, aby ľud priviedol k poznaniu, že On je jediný Boh a Pán, aby nás, Svoje dietky, priviedol k Sebe. Aby sme uznali svoju hriešnosť, činili pokánie a prosili o odpustenie. Pán Boh rád odpúšťa hriechy kajúcim. Očistí všetko nečisté, vyvráti pyšné, pokorí nadutých a privedie k poznaniu, že On je Pánom všetkého. Božiu zvrchovanosť raz musia poznať aj všetky národy sveta, a potom Pán Boh utvorí nové nebo a novú zem. Každé koleno sa pokloní pred Ním. Sme pred Vianocami. Otec nebeský nám posiela Svojho Syna, aby maril skutky diablove, aby nás zachránil. Preto prosme: Pane, vyznávame svoje hriechy a ľutujeme ich, prosíme, zmiluj sa a uhas oheň Svojho hnevu! Veríme v Teba, milujeme Ťa a chceme Tvoje sväté meno oslavovať – pomôž nám Svojím Duchom Svätým!
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 335


Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia. Žalm 116,1

Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján. Lukáš 1,13


LUKÁŠ 1,26-38 :: MODLÍME SA ZA: SOBOTIŠTE (MY)