Zamyslenie na deň 16.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 66,5-14

5  Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vyjdú na hanbu.   6  Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy.   7  Skôr, ako pocítila bôle, rodička porodila. Skôr, ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca.   8  Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov.   9  Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa – hovorí Hospodin – alebo ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? – hovorí Boh váš.   10  Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním,   11  aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách.   12  Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať.   13  Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.   14  Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a ruka Hospodinova bude zjavná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho nepriateľoch.


Prítomnosť a budúcnosť. Prorok Izaiáš žil 700 rokov pred Kristom, no nám sa zdá, ako by mu Pán Boh dal na oči okuliare, cez ktoré videl do budúcnosti. Videl nielen narodenie Mesiáša, ale videl i ďalej, ako ľud izraelský po mnohých rokoch rozptýlenia bude privedený späť na svoju pôdu. Tak sa aj stalo. Krajina Izrael bola obnovená 8. mája 1948. Tam si Pán Boh zhromaždil, povolal izraelský ľud rozptýlený po svete a uviedol ho do zeme, ktorú sľúbil dať deťom Abraháma. Izaiáš hovorí, že ľud v tejto zemi bude žiť bezpečne, napriek všetkým útokom nepriateľov. Iz 54,17 hovorí: „Nijaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná!“ Daromné je úsilie nepriateľov zničiť Izrael! Pán Boh je verný a Jeho sľuby majú večnú platnosť. My však pamätajme na to, že Pán Boh Svoje sľuby rozšíril a Svoju milosť rozlial nad celým svetom. Dôkazom toho je to, že poslal Svojho jediného Syna na svet. Toto bude posolstvom prichádzajúcich Vianoc. Preto ver aj ty, ktorý čítaš tieto riadky, že „každý človek, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený“ (Rim 10,13)! Ver, že Pán Ježiš prichádza aj pre teba osobne! Ver tomu a priprav si srdce na Jeho prijatie, oslavuj Pána Boha za Jeho lásku a spievaj: „Hľaďte, hľaďte, akú lásku Boh Otec nám daroval…“!
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 182


Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ezechiel 18,23

Nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Rímskym 2,4


IZAIÁŠ 44,21-23(24-27) :: MODLÍME SA ZA: SMREČANY (LO)