Zamyslenie na deň 17.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 42,15-43,12

15 Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a premeriaval celý obvod chrámu. 16 Meracou trstinou premeral východnú stranu. Trstinou nameral päťsto lakťov. Potom sa obrátil 17 a meracou trstinou zmeral severnú stranu: päťsto lakťov. Potom sa obrátil 18 a meracou trstinou premeral južnú stranu: päťsto lakťov. 19 Obrátil sa na západ a nameral päťsto lakťov. 20 Meral na všetkých štyroch stranách: Múr dookola bol dlhý päťsto lakťov a päťsto lakťov široký, aby oddeľoval sväté od nesvätého.

43: 1 Potom ma zaviedol k bráne, ktorá smeruje na východ. 2 Ajhľa, sláva Boha Izraela prichádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd; zem žiarila Jeho slávou. 3 Zjav, ktorý som videl, vyzeral ako to, čo som videl, keď prichádzalo zničiť mesto, a ako zjav, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár. 4 A sláva Hospodinova prichádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. 5 Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria; chrám bol plný slávy Hospodinovej. 6 Kým muž stál vedľa mňa, počul som niekoho hovoriť ku mne z chrámu. 7 Povedal mi: Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela. Ale dom Izraela viac nesmie poškvrňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojím smilným modlárstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú; 8 pretože svoje prahy položili na môj prah a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi, a tým moje sväté meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali; preto som ich vo svojom hneve vyhubil. 9 Teraz nech odstránia odo mňa svoje smilné modlárstvo i mŕtvoly svojich kráľov, a ja budem bývať medzi nimi naveky. 10 Ty však, človeče, opíš domu Izraela tento chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa zahanbili pre svoje previnenia. 11 Ak sa zahanbia za všetko, čo popáchali, ukáž im nákres chrámu, jeho zariadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nákres i všetky jeho poriadky a zákony, a opíš ich pred ich očami; nech zachovávajú všetky jeho úpravy a všetky poriadky a nech ich plnia. 12 Toto je zákon o chráme: Na temeni vrchu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätosväté. To je zákon o chráme.


Dokonalá súmernosť Ezechielovho chrámu, ktorý vidí, poukazuje na poriadok a súlad v budúcom Božom kráľovstve. Všetka pozornosť je nasmerovaná na oltár, kde raz a navždy, pre Izraelitov tej doby, bude prinesená dokonalá obeť Ježiša Krista – Božieho Syna. Pre nás, ľud Novej zmluvy, bola už bola prinesená. V tomto Ezechielovom chráme nie je umývadlo, ani stôl predkladania, ba ani svietnik, lebo Ježiš Kristus je tým Svetlom chrámu. Ani kadidlový oltár, ani truhla zmluvy, lebo On priniesol večnú zmluvu. Ezechiel poukazuje na to, že obeť Pána Ježiša Krista priniesla súd a milosť, ktoré sú základom nového života Božieho ľudu. Základným zákonom v Božom chráme je svätosť. „Buďte svätí, ako Ja som svätý.“ Byť oddelený od hriechu znamená, že Sláva Hospodinova naplní chrám môjho, tvojho, nášho srdca. Boh je a bude stredom každého života – môjho aj tvojho. Dajme Mu prednosť pred všetkým ostatným! Pokiaľ nepochopíme srdcom a mysľou, čo znamená posvätenie, nepokročíme v našom kresťanskom raste. Potom vieru budeme nahrádzať náboženstvom. – – Hospodine, svätý Otče, Ty, ktorý poznáš naše myšlienky, premeň naše srdcia podľa Tvojej vôle! Nech sme poslušní ako nástroje v Tvojej ruke!
Autor: Dušan Valko
Pieseň: ES 495


Tvoji mŕtvi budú žiť. Izaiáš 26,19

Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce. Zjavenie 14,13


2.Korintským 6,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Trenčianske Stankovce (Po)