Zamyslenie na deň 16.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 3,1-22

1  Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb.   2  Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel.   3  Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel.   4  Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som.   5  Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.   6  Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.   7  I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti.   8  Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.   9  Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú.   10  Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta.   11  Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta?   12  I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.   13  I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem?   14  Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM.   15  Boh ešte riekol Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.   16  Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: Dobre som si vás všimol, i to čo sa deje s vami v Egypte.   17  I riekol som si: Vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.   18  Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami, a teraz máme ísť tri dni cesty na púšť a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu.   19  Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou.   20  Preto vystriem svoju ruku a biť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí.   21  Vzbudím dobroprajnosť voči tomuto ľudu, takže keď budete odchádzať, neodídete naprázdno;   22  nech si každá žena vypýta od svojej susedy a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo, položíte to na svojich synov a dcéry a olúpite Egypt.


Aj zlyhanie môže slúžiť k dobrému. Mojžiš zlyhal a Pán Boh ho napokon povolal k veľkým veciam. V živote musel prejsť neľahkou Božou školou, aby sa stal takým človekom, akým ho chcel mať Boh a aby splnil veľké úlohy, ktoré mal Boh pre neho pripravené. Boh vidí biedu a utrpenie Svojho ľudu v Egypte, počuje jeho volanie o pomoc, pozná jeho bolesti a chce riešiť túto situáciu. – – Boh má aj dnes pre každého z nás pripravené menšie či väčšie úlohy. On vie aj o našich slabostiach, aj o našej neschopnosti, veľmi dobre vie aj o našich zlyhaniach a hriechoch. Napriek tomu nás volá do služby, k plneniu úloh v cirkvi, chce nás použiť na dobré dielo, k vyšším cieľom v cirkevných zboroch, v rodinách, v spoločnosti… Vidí do nášho života, do problémov tohto sveta, vidí aj do cirkvi a jej nedostatkov. Možno si to práve ty, koho chce použiť na konkrétnu úlohu. Možno si aj ty musel/a prejsť skúškou viery a zlyhaním, aby si tak bol/a Bohom pripravený/á robiť dobré veci, slúžiť ľuďom, zvestovať evanjelium, byť príkladom viery pre mnohých… – – Načúvajme Jeho hlasu, hľadajme Jeho vôľu pre náš život! A nezabúdajme: Ak má Boh pripravené úlohy pre nás, má pre nás pripravené aj všetko potrebné na to, aby sme ich boli schopní splniť. Dá nám silu i chuť, schopnosti i múdrosť.
Autor: Jozef Pacek
Pieseň: ES 479


Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych! Žalm 94,11

Nebuďte múdri len pre seba. Rímskym 12,16


MATÚŠ 18,15-20 :: MODLÍME SA ZA: IVANČINÁ (TU)