Zamyslenie na deň 15.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kronická 10,1-14

1 Keď Filištínci bojovali proti Izraelu, Izraelci utiekli pred Filištíncami a padli pobití na vrchu Gilbóa. 2 Filištínci však stíhali Saula a jeho synov Jonatána, Abínádába a Malkíšúu zabili. 3 Keď sa priostril boj proti Saulovi a lukostrelci ho našli, strelci ho zranili. 4 Vtedy prikázal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmech. Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Nato Saul uchopil meč a naľahol naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Saul je mŕtvy, naľahol na meč i on a zomrel. 6 Tak zomrel Saul, jeho traja synovia i celý jeho dom: zomreli naraz. 7 Keď všetci Izraelci, ktorí bývali v údolí, videli, že Izraelci sa dali na útek a že Saul i jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a ušli. Nato prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Keď na druhý deň prišli Filištínci obrať pobitých, našli Saula a jeho synov padlých na vrchu Gilbóa. 9 Zobliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a poslali kolovať po krajine Filištíncov, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. 10 Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v dome Dágónovom. 11 Keď počul celý Jábéš-Gileád, čo všetko urobili Filištínci Saulovi, 12 pobrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve telá jeho synov a doniesli ich do Jábéša. Ich kosti pochovali pod cérom v Jábéši a postili sa sedem dní. 13 Tak zomrel Saul pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči Hospodinovi, pretože nezachovával slovo Hospodinovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zosnulého 14 a nehľadal radu u Hospodina. Preto ho vydal na smrť a kráľovstvo presunul na Dávida, syna Izajovho.


Máme sa viac báť ľudí alebo Boha? Saul sa stal kráľom na žiadosť ľudí. Izraelitom sa málilo dôverovať a slúžiť len Pánu Bohu, a tak zatúžili po vládcovi. Pán Boh ich odhováral, že za to ponesú vážne následky, ale vidiac ich tvrdé srdcia, privolil. Saul začal celkom dobre, ale skončil naozaj potupne. Jeho srdce sa odklonilo od živého Boha – začal uctievať cudzích bôžikov, a tak sa po prehratej bitke (v strachu pred posmechom od nepriateľa) sám zabil. Keď jeho lebku vystavili v dome Dágona (boha, ktorého uctievali Filištínci), bolo to obrovské zneváženie kráľa. – – Ako je to s nami? Túžime viac po ľudskej chvále, alebo nám stačí, ak zostaneme verní Pánu Bohu v každom okamihu nášho života? Stačí nám Jeho sláva a túžba po tom, aby nás použil na hocijakom poste? Bojme sa viac Boha, ako ľudí, lebo On je verný a nikdy nás nezahanbí, ani nepotupí, ale daruje nám milosť v krvi Pána Ježiša!

Modlitba: Ďakujeme Ti, Otče náš drahý, že máš s nami stále trpezlivosť, aj keď naše srdcia sa často odkláňajú od Tvojej pravdy a chceme si žiť po svojom, aby sme sa zapáčili ľuďom. Pomôž nám, aby sme sa celkom vrátili k Tebe a konali vo svojich životoch Tvoju vôľu! Amen.
Pieseň: ES 540
Autor: Alica Pipperová


Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla. Žalm 118,15.16

Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi. Lukáš 1,46-47


Lukáš 16,10-13 •  Modlíme sa za: Piešťany (BaS)