Zamyslenie na deň 15.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

11. nedeľa po Svätej Trojici
Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 1.Petrov 5,5b


Efezanom 2,4-10

4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, 5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – 6 a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. 8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.


Asi všetci poznáme najdôležitejšie telefónne čísla: 155, 158 a 112. Sú to linky záchrany – voláme ich, keď máme nejaké vážne problémy. O akej záchrane nám dnes však apoštol Pavol hovorí? Isté je, že všetci sme hriešni. Nikto nemôže o sebe tvrdiť, že je bez hriechu alebo bez viny. Práve naopak – každý deň dokážeme vymyslieť množstvo nesprávnych vecí, podľahneme pokušeniam a nevieme sa zbaviť ani svojich zlozvykov. Hriech je kameňom úrazu a má veľmi hlboké korene. Keby platilo pravidlo, „odplatou za hriech je smrť“, nemali by sme nijakú šancu. No Boh nás miluje nekonečnou láskou a odpúšťa nám. Je to akási forma amnestie, ktorú nám vydobyl Pán Ježiš Svojou smrťou na kríži. Sme zachránení z milosti a je to dar Božínie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Skutky, ktoré konáme, nás môžu veľmi rýchlo priviesť k pýche, ale viera nás vedie k pokore. Veľká amnestia je spojená s odpustením. Je to Božia milosť, ktorú nám Boh daroval. Otázne je, ako s ňou naložíme… ?! Lebo záchrana sa začína vtedy, keď si človek uvedomí svoju hriešnosť a pocíti veľkú túžbu po Božej láske, ktorú Boh dáva všetkým hriešnym ľuďom skrze Svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amnestia je podpísaná a spečatená. Záleží od nás, či ju prijmeme.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju obeť, ktorou si nám vydobyl večný život! Tvoja milosť nás zachraňuje, preto Ti ďakujeme za Tvoju nekonečnú lásku! Amen.
Pieseň: ES 490
Autor: Viktória Lisáková


Jób odpovedal Hospodinovi takto: „Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa.“ Jób 40,3-4

Pavol píše: Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som. 1.Korintským 15,9-10


Lukáš 18,9-14 :: 2.Samuelova 12,1-10.13-15a :: Žalm 17 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže