Zamyslenie na deň 16.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Kráľov 19,1-19

1 Keď to kráľ Chizkija počul, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu Hospodinovho. 2 A poslal predstaveného paláca Eljákíma, pisára Šebnu a starších z kňazov zahalených vrecovinou k prorokovi Izaiášovi, synovi Ámócovmu. 3 Oni mu povedali: Takto vraví Chizkija: Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia, lebo sa synovia dostali až k rodidlám, ale niet sily k pôrodu. 4 Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slová rab šákéove, ktorého jeho pán, asýrsky kráľ, poslal potupiť živého Boha, a potresce ho za slová, ktoré Hospodin, tvoj Boh, počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. 5 Keď služobníci kráľa Chizkiju prišli k Izaiášovi, 6 Izaiáš im povedal: Takto vraví Hospodin: Neboj sa pre slová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa. 7 Ajhľa, ja dám do neho ducha, takže počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny, a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. 8 Keď sa rabšáké vrátil, našiel asýrskeho kráľa v boji proti Libne; počul totiž, že sa vzdialil z Lachíša. 9 Počul o kúšskom kráľovi Tirhákovi správu: Vyšiel bojovať proti tebe. Znovu poslal poslov ku Chizkijovi s odkazom: 10 Toto povedzte judskému kráľovi Chizkijovi: Nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie ubezpečením: Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrskeho kráľa. 11 Veď si počul, čo urobili asýrski králi rozličným krajinám, keď naplnili na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? 12 Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia: totiž Gózán, Chárán, Recef, ľudí Edenu v Telassáre? 13 Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajimu, Hény a Avvy? 14 Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom. 15 Potom sa Chizkija modlil k Hospodinovi: Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem. 16 Nakloň, ó Hospodine, svoje oči a pohliadni! Počuj slová Sancheríbove, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha. 17 Vskutku, Hospodine, asýrski králi znivočili všetky národy aj ich krajiny. 18 Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň; tak ich mohli zničiť. 19 Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len Ty si Boh, Hospodine.


Ako reagujeme na skúšky? Kráľ Chizkija sa nachádza v obrovských problémoch. My by sme na jeho mieste už dávno prepadli panike. Ani Chizkija sprvu nezareagoval najsprávnejšie. V Božom slove však čítame o tom, ako namiesto hľadania ľudských riešení, namiesto zháňania svojej múdrosti, vysiela posla k Izaiášovi s prosbou, aby sa prorok modlil za národ. Aj neskôr, keď ho Asýrčania vyzývajú vzdať sa, sa dokonca sám Chizkija začína modliť! On – mocný kráľ – si dokáže priznať svoju bezmocnosť. Proti presile nič nezmôže – ani peniazmi, ani prostredníctvom spojencov a ani svojou skvelou taktikou. Vzdáva sa svojej moci a múdrosti, aby mohol v jeho živote následne konať Hospodin. – – Ako je to s nami? Ku komu a kam sa utiekame my, keď sa nachádzame v skúškach? Kľakneme si na kolená, prosíme aj iných, aby sa za nás modlili, alebo prepadáme panike a hľadáme svoje ľudské riešenia? Nik nehovorí, že nemáme vôbec nič robiť a byť pasívni. To nebol ani kráľ Chizkija. Najprv však musíme celý svoj problém vložiť do Božích rúk. Odovzdať Mu všetok náš strach a obavy, ktoré nás spútavajú, aby nás od nich oslobodil a aby sme mohli konať. Už nie v panike, ale s Božím pokojom v srdci a pod Božím vedením.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si dokonale múdry a rozumieš svetu a aj našim problémom. Odpusť, že sa niekedy nenecháme viesť Tvojím Duchom, ale spoliehame sa na seba a veci. Potom sme nevrlí a neláskaví. Veď nás, Bože. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Ondrej Majling


Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť! Žalm 115,1

Pavol píše: Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Rimanom 12,3


Matúš 23,1-12 :: Modlíme sa za: Poprad (Ta)