Zamyslenie na deň 13.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,28-36

28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.


Sme odrazom Božej slávy. Keď Pán Ježiš išiel s učeníkmi hore, aby sa modlil, premenenie nebolo cieľom Jeho výstupu, ale prostriedkom na to, aby učeníci porozumeli Božej vôli. Plán záchrany – obeť Pána Ježiša a Jeho zmŕtvychvstanie – naplnenie zákona. On vie, že učeníci aj my v modlitbe – v spojení s Otcom – potrebujeme nabrať nové sily na vyriešenie otázok typu – „prečo smrť?“. On je vždy tam, kde náš telesný zrak vidí iba ťažkosti. Viere daruje príležitosť na to, aby objavila zdroj život v Duchu Svätom, ktorý dáva všetkému nový pohľad a rozkvet. – – „Zmenil sa vzhľad Jeho tváre“. Modlitba – posvätné ticho mení alebo sa odzrkadľuje na tvári, ako to bolo aj u Mojžiša alebo Štefana. To robí Božia Sláva. Mojžiš a Eliáš – obidvaja za života na zemi vidia Božiu slávu ako nikto iný. – – „Učiteľu, dobre nám je tu!“ V Božej prítomnosti je vždy dobre. Zároveň tu znie aj potvrdenie synovstva: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte Ho!“ Tieto záverečné slová jasne udávajú náš životný smer: „Počúvajte Ho!“ Boh nás týmto povzbudzuje, aby sme naplnili svoje srdcia a životy Božou vôľou.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, za Tvoje víťazstvo, v ktorom je naše vyslobodenie z hriechu. Amen.
Pieseň: ES 442
Autor: Dušan Valko


Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Žalm 67,2

Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Dačov Lom (Ho)